Saltar als continguts principals.

Comissions i Seccions

D'acord amb l'art. 35.16 dels estatuts del Col·legi, són atribucions de la Junta de Govern la creació i aprovació de les comissions i seccions col·legials que puguin interessar a les finalitats de la institució.

Les comissions col·legials tenen com a finalitat assistir a la Junta de Govern en el desenvolupament de les seves funcions, especialment pel que fa a les funcions públiques que l'ordenament jurídic atribueix als col·legis professionals. L'objectiu de les seccions col·legials és el d'incentivar la participació de les persones col·legiades dins dels diferents àmbits d'interès professional i col·laborar en l'organització de la formació continuada especialitzada.

Promoure el coneixement, impulsar la formació continuada i fomentar la participació en l'activitat de la institució són, doncs, compromisos adquirits per part de la nostra Junta de Govern. Amb aquest objectiu s'ha creat aquest espai on es detallen les comissions actualment constituïdes a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona, amb indicació de la persona/es que la presideix/en i dels col·legiats/ades que en formen part.

L'adscripció a les comissions i seccions és voluntàri i no es percep cap tipus de remuneració per les tasques desenvolupades. Les persones interessades en formar part de les comissions i seccions poden comunicar-ho per correu electrònic a l'adreça secretaria@icatarragona.com.


Normativa:

 

Comissió de Deontologia Professional Presidència: Sr. Javier Gutiérrez Martín

La Comissió de Deontologia de l’ICAT té la funció de tramitar el procediment sancionador relacionat en el Títol II del Reglament de Deontologia, vetllar per al compliment de les normes de deontologia professional per part de les persones col·legiades o habilitades al Col·legi i realitzar en matèria de deontologia, funcions de mediació. Per ser membre d'aquesta Comissió cal ser advocat/da col·legiat/da en exercici a l'ICAT amb més de tres anys d'exercici professional i no haver estat objecte de sanció disciplinària.

Membres de la Comissió:
 
 • Sra. Manrique Carrasco, María Concepción Esperanza
 • Sra. Elisabet Sanz Borrut
 • Sr. José-Luis Calderón Aisa
 • Sra. Elisabeth Benítez Gispert
 • Sr. Eleazar Gonzalez Giner
 • Sr. José Antonio Gracia Herman
 • Sr. Víctor-Manuel Roca Lasuén
 • Sr. Fermín Martín Kirner
 • Sra. Silvia Gascón Plou
 • Sr. David Lanaspa Mainz
 • Sr. Isaac González Bordas
 • Sr. Pablo Francisco Navarro Fernández
 • Sr. Tomás Jesús Palau Font
 • Sra. Susanna Duran Casanova
 • Sra. Mayte Puell García
 • Sr. Sergio Uzquiano Cruz
 • Sr. Pere Saura Pérez
 • Sra. Judit Garrido Fernández
 • Sra. Marta Nuria Escobar Loba
 • Sr. Ángel Elías Pérez Núñez
 • Sra. Paula Álvarez Abrio
 • Sr. Mitchell Still Casanova Angulo
 • Sr. Jordi Joan Serra Bertomeu
 • Sra. Judit Garrido Fernández
 • Sr. Jaume Bou Bellido
Comissió d'Honoraris Presidència: Sr. Julio Francisco de Parellada Durán

La Comissió d'Honoraris té com a funció principal la d'emetre informes en matèria d'honoraris professionals d'acord amb el previst als articles 35 i 246 de LEC, en els incidents de taxació de costes i jura de comptes, així com emetre els informes pericials sobre minutes de lletrats/des, i en la designació de perits, a requeriment judicial, de conformitat amb el que preveuen I'article 339 i següents de la Llei d'Enjudiciament Civil. També s'encarrega de l'emissió d'informes i laudes arbitrals sobre correcció d'honoraris professionals quan sigui demanada conjuntament pel mateix advocat/da que tingui dret a percebre'ls i per la part obligada al seu pagament. Per ser membre d'aquesta Comissió cal ser advocat/da col·legiat/da en exercici a l'ICAT amb més de cinc anys d'exercici professional i no haver estat objecte de sanció disciplinària.La Comissió estarà integrada per un mínim de 5 i un màxim de 25 membres.

Membres de la Comissió:
 
 • Sr. Francisco de Asís García Segarra
 • Sr. Jesús María Maiso Tomás
 • Sr. Antonio Arenas Castillo
 • Sra. Esther López Noriega
 • Sr. Jordi Prat Altarriba
 • Sra. Marta Virgili Rabinad
 • Sra. Roser García García
 • Sra. Cristina Penalba Sánchez
 • Sra. Iris Calabuig Córcoles
 • Sr. Sergio Uzquiano Cruz
 • Sr. Gabriel Berganza Tomé
 • Sra. Regina Jové Martínez
 • Sra. Iulia Emilia Busdugan
 • Sr. Albert Conde Olano
Comissió de Formació Continuada Presidència: Sres. Diana Caridad Morejón Corrales, Miguel Ángel Cilleruelo Andrés, i Maria Granja Bonache

Aquesta comissió està integrada pels presidents/es de les seccions col·legials. La seva funció és la programació d'activitats formatives per àmbits d'especialització i d'interès a les persones col·legiades.

Direcció: Sr. Federico Adán Domènech

Membres de la Comissió:
 
 • Sr. Lluís Badia Chancho
 • Sr. José-Antonio Jiménez González
 • Sra. Anna-Maria Casas Cerdà
 • Sr. Javier Ibort Corvinos
 • Sr. Manuel Sosa Márquez
 • Sr. Lorenzo Santos Núñez
 • Sr. Leandro Riquelme Ferré
 • Sr. Joan-Andreu Reverter Garriga
 • Sr. Pau Albiac Vallvé
 • Sr. Manuel Muñoz Coll
 • Sr. Víctor Manuel Canalda García
 • Sra. Diana Caridad Morejón Corrales
 • Sra. Lourdes Guivernau Aguadé
 • Sra. Haidé Costa Villaró
 • Sr. Pablo Francisco Navarro Fernández
 • Sra. Mónica Sánchez Blasco
 • Sr. José Ferrándiz Macián
 • Sr. Jaime Campà Gracia
 • Sr. David Suárez Reyes
 • Sr. Albert Conde Olano
 • Sr. Carles Perdiguero Garreta
 • Sr. Felipe Salvador Serrano Pérez
Comissió de TOAD Presidència: Sr. Lorenzo Santos Núñez i Sra. Diana Caridad Morejón Corrales

La Comissió del Torn d'Ofici té com a finalitat el seguiment puntual dels serveis de Torn d'Ofici, Assistència Jurídica Gratuïta i Servei de Orientació Jurídica, informant-ne a la Junta de Govern, proposant-li les mesures necessàries per al seu correcte funcionament i assessorant-la en les qüestions que li siguin sol·licitades.

Membres de la Comissió:
 
 • Sr. Juan-Carlos Largo de Celis
 • Sr. Santiago Peña Gasio
 • Sra. Lourdes Guivernau Aguadé
 • Sra. Regina Jové Martínez
 • Sr. Leandro Riquelme Ferré
 • Sr. Pedro Francisco Lando Candjimbu
 • Sra. Araceli Molina Camacho
 • Sr. Tomás Jesús Palau Font
 • Sra. Susanna Duran Casanova
 • Sra. Susana Morales Encuentra
 • Sr. Lluís Escoda Beltran
 • Sr. Oriol Vàzquez i Tarrida
 • Sra. Núria Viso Campanyà
 • Sra. Diana Caridad Morejón Corrales
 • Sr. Jorge Asensio Morera
 • Sra. Marta Nuria Escobar Loba
 • Sr. Miguel Ángel Cilleruelo Andrés
 • Sr. Jaume Bou Bellido
 • Sra. Andrea Guzmán Valdés
 • Sr. Jordi Bladé Ventura
Comissió de Relacions amb l'Administració i la Justícia Presidència: Sra. Ester Girol Palet i Sr. Pau Albiac Vallvé

El Col·legi de l'Advocacia de Tarragona, com a corporació de dret públic i ateses les funcions que li són pròpies, ha de relacionar-se amb diferents operadors jurídics, cossos policials i altres institucions que actuen en els diferents àmbits del dret, així com també del servei al ciutadà. La CRAJ té com a objectiu vetllar per la bona comunicació i relació amb tots aquests organismes, a la vegada que intervé també en la detecció de les possibles incidències o disfuncions que es puguin produir en l'Administració de justícia. També realitza una funció informativa dels acords publicats pels diferents òrgans judicials, calendari de guàrdies, enquestes, etc.

Membres de la Comissió:
 
 • Sr. Gabriel Berganza Tomé
 • Sr. Pau Albiac Vallvé
 • Sr. Eduardo Muñoz Andrade
Comissió de Mediació Presidència: Sra. Mª José Bertomeu Bertomeu

La Comissió de Mediació pretén promoure la cultura i el valor de la mediació en el col·lectiu de l'advocacia, així com desenvolupar, donar a conèixer i fomentar la mediació com a via de resolució de conflictes, en el marc de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat, publicada en el DOGC núm. 5432, de 30 de juliol de 2009, i de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, publicada en el DOGC núm. 5686, de 5 d'agost de 2010.

Membres de la Comissió:
 
 • Sr. Josep Singla Sangra
 • Sra. Yolanda Prim Vidal
 • Sra. María José Bertomeu Bertomeu
 • Sra. Núria Sabat i Achón
 • Sr. Jesús Fuster Amades
 • Sra. Maria Del Mar Tenza Albeldo
 • Sra. Elisabeth Vallès Rovira
 • Sr. Rafel Jané Ballester
 • Sra. Alba Escoda Salisi
 • Sr. Lorenzo Santos Núñez
Comissió de Conciliació, Polítiques per la Igualtat i d'Atenció al Col·legiat/da Presidència: Sres. Maria Granja Bonache,  Mireia López Pasero i Josefa Méndez Higuero

Aquesta Comissió té com a finalitat promoure el debat jurídic i fomentar la participació real dels col·legiats/des en l’àmbit d’interès professional referent a les polítiques d’igualtat i la conciliació, així com la negociació i realització de convenis d’interès i atenció als suggeriments i queixes del nostre col·lectiu. També és la responsable de dur a terme el Pla d'Igualtat de la institució.

Membres de la Comissió:
 
 • Sra. Susana Viader Matamala
 • Sr. Francesc d'Assís García Colet
 • Sr. Daniel Llevat Gateu
 • Sra. Sílvia Gracia Ramos
 • Sra. Ana Pacheco Rodríguez
 • Sra. Maria Granja Bonache
 • Sra. Gemma Oliver Mas
 • Sra. Núria Viso Campanyà
 • Sra. Montserrat Aumatell i Arnau
 • Sra. Jenifer Macía Morillas
 • Sra. Eva Alonso Rodrigo
 • Sra. Roser Gavaldà Batalla
 • Sra. Pilar Hernández Martínez
Comissió de Normativa Presidència: Sr. Miguel Ángel Cilleruelo Andrés

La Comissió de Normativa de l'ICAT té com a objecte principal treballar per al seguiment de la producció normativa dels diferents òrgans legislatius, que afectin de manera essencial a la professió o a les persones col·legiades, emetre informes, no vinculants, sobre les matèries normatives que afectin a la professió o al col·legiats i l'elaboració de projectes de normes que afectin a les diferents comissions i seccions existents i la seva proposta a la Junta de Govern del Col·legi així com la seva reforma i adequació a la legislació vigent.

Secretària: Sra. Susanna Duran Casanova

Membres de la Comissió:
 
 • Sr. Augusto Vallvé Navarro
 • Sr. Eusebi Campdepadrós Pucurull
 • Sr. Santiago Peña Gasio
 • Sra. María José Bertomeu Bertomeu
 • Sr. Ángel Elías Pérez Núñez
 • Sr. Ramon Maria Sans Ballart
 • Sr. Manel Albiac Cruxent
Secció de Dret Penal Presidència: Pau Albiac Vallvé

Membres de la Secció:
 
 • Sr. Francisco Javier Zapater Esteban
 • Sra. Maria-Montserrat Boronat Piqué
 • Sra. María-Eugenia Marí Ruiz
 • Sra. Esther López Noriega
 • Sr. Ramon Maria Sans Ballart
 • Sr. César Augusto del Castillo Úbeda
 • Sr. Gabriel Berganza Tomé
 • Sr. Pedro Francisco Lando Candjimbu
 • Sra. Verónica Belén Recio
 • Sr. David Lanaspa Mainz
 • Sr. Enric Fucho Pastor
 • Sr. Isaac González Bordas
 • Sra. Manuela Perea Arroyo
 • Sr. Josep Saperes López
 • Sr. Antonio Montero Guardeño
 • Sr. Josep M. Ventosa Boada
 • Sra. Olga Macías Lorente
 • Sra. Susanna Duran Casanova
 • Sr. Tomàs Serra Albiol
 • Sr. Lluís Escoda Beltran
 • Sra. Marta María Pastor Llácer
 • Sra. Estela Martín Urbano
 • Sr. Luis Miguel López Fabra
 • Sra. Alba Santiago Mancebo
 • Sr. Manuel Noya Sastriques
 • Sr. Rafael Amancio Muñoz Oteros
 • Sra. Montserrat Aumatell i Arnau
 • Sra. María Reyes Espejo Arroyo
 • Sra. Josefa Méndez Higuero
 • Sra. Pilar Hernández Martínez
 • Sra. María López Lara
 • Sra. Diana Caridad Morejón Corrales
 • Sr. Ángel Marcos Rabassó Obono
 • Sra. Laura Serramià Balaguer
 • Sra. Paula Álvarez Abrio
 • Sr. Miguel Ángel Cilleruelo Andrés
 • Sr. Jorge Asensio Morera
 • Sr. Aníbal Cebriá Pérez
 • Sr. Óscar Ricardo Cabrera Galeano
 • Sr. Albert Sabaté Altisent
 • Sra. Flavia Andrea Filipetto Serra
 • Sra. Miriam Camps Galindo
 • Sra. Yaquelin Hernández Castillo
 • Sr. Carlos Sánchez Barbáchano
 • Sr. Eduard Fermín Partido
 • Sr. Andrés Domingo Oliete Loscos
 • Sr. Daniel Vera Jáquez
 • Sra. Karolina Villada Mosquera
 • Sra. Marina Cañadó Calderón
 • Sra. Lucía Pachas Moore
 • Sra. Licet Murillo
 • Sr. Marc Alfageme Abelló
 • Sra. Karima Sadour Aissi
Secció de Dret del Treball i la Seguretat Social Presidència: Sr. Manuel Muñoz Coll i Víctor Canalda García
 
Membres de la Secció:
 
 • Sr. Joaquín Parareda Sanz
 • Sr. Manuel Noya Maldonado
 • Sr. Josep-Maria Comas Ferrerons
 • Sr. Jordi-Joan Serra Bertomeu
 • Sr. Jerónimo Martín Delgado
 • Sra. Isabel Algora Araújo
 • Sra. Blanca Corral Ruiz
 • Sr. Ricardo Pérez Arrivi
 • Sra. Montserrat Salort Cañellas
 • Sr. Xavier Artal Martí
 • Sr. Xavier Castanera Saigi
 • Sra. Roser García García
 • Sra. África Cruz Jiménez
 • Sr. Joan Mercadé Macaya
 • Sra. Priscila Domènech Franqués
 • Sra. María Teresa Castellá Molina
 • Sra. Ana Pacheco Rodríguez
 • Sr. Antonio Beas Martínez
 • Sra. Estela Martín Urbano
 • Sr. Luis Miguel López Fabra
 • Sr. Jordi Bladé Ventura
 • Sra. Maria Del Mar Tenza Albeldo
 • Sra. Aina Paredes Serrano
 • Sra. Alba Santiago Mancebo
 • Sr. Francisco Javier Rodríguez Alonso
 • Sr. Danel Arzamendi Balerdi
 • Sr. Raúl del Palacio San Miguel
 • Sra. Montserrat Aumatell i Arnau
 • Sra. Josefa Méndez Higuero
 • Sra. Pilar Hernández Martínez
 • Sra. Sílvia Estivill Martín
 • Sr. Ignacio de la Calzada González
 • Sr. Roger Massó Poyatos
 • Sra. Marina Cañadó Calderón
 • Sr. Ángel Marcos Rabassó Obono
 • Sr. Sergio Pallarés Torres
 • Sra. Anna Masip Meroño
 • Sr. Juan Antonio Ruiz Gila
 • Sra. Flavia Andrea Filipetto Serra
 • Sra. Yaquelin Hernández Castillo
 • Sra. Anna Trillas Papiol
 • Sr. Antonio Cobelo Ibarrola
 • Sr. Carlos Sánchez Barbáchano
 • Sr. Luis Miguel López Calvó
 • Sr. Manuel Rosa Carreño
 • Sr. Eduard Fermín Partido
 • Sr. Daniel Vera Jáquez
 • Sr. Miguel Ángel Cilleruelo Andrés
 • Sra. Laura González Sáez
 • Sra. Marina Cañadó Calderón
 • Sra. Roxana Avila Montes
 • Sra. Karima Sadour Aissi
 • Sra. Miriam Alarcón Jiménez
 • Sra. Martha Luisa Calderón
Secció de Dret de Família Presidència: Sra. Anna-Maria Casas Cerdà
 
Membres de la Secció:
 
 • Sr. Francisco Javier Zapater Esteban
 • Sra. Irma Roldán Mazana
 • Sra. Maria-Montserrat Boronat Piqué
 • Sr. Josep Singla Sangra
 • Sra. María-Concepción Ballester Colomer
 • Sra. Núria Sabat i Achón
 • Sr. José Félix Gállego Uguet
 • Sra. Rocío de Mantaras Macián
 • Sra. Susana Viader Matamala
 • Sra. Eva Vallverdú del Olmo
 • Sra. Esther López Noriega
 • Sra. Judit Gay Sorrius
 • Sra. Meritxell Escudé Bru
 • Sr. Ramon Maria Sans Ballart
 • Sr. Jaume Canela i Ferré
 • Sr. Jordi Prat Altarriba
 • Sra. Maria-Esmeralda Sevil Gomis
 • Sra. Regina Jové Martínez
 • Sra. Cristina Rodríguez Aguirre
 • Sra. Marta Virgili Rabinad
 • Sra. Yolanda Martínez Zambrano
 • Sra. Verónica Belén Recio
 • Sra. Maite Jiménez González
 • Sra. Montserrat Martí Perpiñà
 • Sra. Susana Rodríguez Montoro
 • Sra. Araceli Molina Camacho
 • Sra. Montserrat Lladó Armengol
 • Sr. Isaac González Bordas
 • Sra. Manuela Perea Arroyo
 • Sra. Olga Macías Lorente
 • Sra. Ana Pacheco Rodríguez
 • Sr. Lluís Escoda Beltran
 • Sr. Jose Alfonso Pareja Canovas
 • Sra. Gemma Oliver Mas
 • Sra. Núria Viso Campanyà
 • Sra. Alba Santiago Mancebo
 • Sra. Margareth Martínez Fernandes
 • Sra. María García Parla
 • Sra. Judit Garrido Fernández
 • Sra. Elisabeth Vallès Rovira
 • Sra. María Reyes Espejo Arroyo
 • Sra. Pilar Hernández Martínez
 • Sra. Diana Caridad Morejón Corrales
 • Sra. Lorena Miranda Cano
 • Sr. Aníbal Cebriá Pérez
 • Sra. Miriam Camps Galindo
 • Sra. Yaquelin Hernández Castillo
 • Sr. Carlos Sánchez Barbáchano
 • Sr. José Luis Muntadas Martra
 • Sr. Roser Cebral Moreno
 • Sra. Eva Molina Estrada
 • Sr. Celestino Rivera Velasco
 • Sra. Montserrat Martí Perpinyà
 • Sr. Jaume Canela Ferré
 • Sra. Maria Garcia Casas
 • Sra. Lara Rey Capdevila
 • Sra. Ariadna Casado Magriñá
 • Sra. Josefa Méndez Higuero
 • Sra. Maria Garcia Morato
 • Sra. Rosa Maria Rivas Carrasco
 • Sra. Cristina Gallart Blanco
 • Sra. Anna Fontboté Dalmau
 • Sra. Karolina Villada Mosquera
 • Sra. Marina Cañadó Calderón
 • Sr. Antonio Montero Guardeño
 • Sra. Paloma Cabildo Aranda
 • Sra. Mónica Saún Requena
 • Sra. Roxana Avila Montes
 • Sra. Karima Sadour Aissi
 • Sr. Daniel Vera Jaquez
 • Sra. Miriam Alarcón Jiménez
 • Sra. Martha Luisa Calderón
 • Sra. Ana Escorihuela Martí
 • Sra. Andrea Ramos Muñoz
Secció de Dret Administratiu Presidència: Sr. Pablo Francisco Navarro Fernández
 
Membres de la Secció:
 
 • Sr. Manuel Noya Maldonado
 • Sra. María Concepción Esperanza Manrique Carrasco
 • Sra. Aurora Fornos Vilanova
 • Sr. José Luis Muntadas Martra
 • Sra. Blanca Corral Ruiz
 • Sra. Maria Tellaeche Herranz
 • Sra. África Cruz Jiménez
 • Sr. Pedro Tomás Lucena Belmonte
 • Sra. Elena Mas Salguero
 • Sra. Gemma Oliver Mas
 • Sra. Aina Paredes Serrano
 • Sra. Alba Santiago Mancebo
 • Sr. César Plaza Torrado
 • Sra. Pilar Hernández Martínez
 • Sra. Mireia Casamitjana Riera
 • Sr. Arnau Clua Rofes
 • Sr. Aníbal Cebriá Pérez
 • Sr. Daniel Vera Jáquez
 • Sra. Karolina Villada Mosquera
 • Sra. Cyan Polo Sabat
 • Sra. Alba Santiago Mancebo
Secció de Dret Civil Presidència: Sr. Manuel Sosa Márquez

Membres de la Secció:

 

 • Sr. Antonio Arenas Castillo
 • Sra. Rocío de Mantaras Macián
 • Sr. José Luis Muntadas Martra
 • Sra. Susana Viader Matamala
 • Sra. Judit Gay Sorrius
 • Sra. Meritxell Escudé Bru
 • Sr. Ramon Maria Sans Ballart
 • Sra. Regina Jové Martínez
 • Sra. Marta Virgili Rabinad
 • Sra. Yolanda Martínez Zambrano
 • Sra. Maria Tellaeche Herranz
 • Sra. Verónica Belén Recio
 • Sra. Maite Jiménez González
 • Sra. Mireia Aymat Satué
 • Sra. Araceli Molina Camacho
 • Sr. Antonio Montero Guardeño
 • Sra. Maica Cabello Laballós
 • Sra. Susanna Duran Casanova
 • Sra. Ana Pacheco Rodríguez
 • Sra. Mónica Sánchez Blasco
 • Sr. Emilio Carrasco González
 • Sra. Lidia Tereza Panait Bansoi
 • Sra. Marta María Pastor Llácer
 • Sra. Núria Viso Campanyà
 • Sra. Alba Santiago Mancebo
 • Sra. María García Parla
 • Sra. Pilar Hernández Martínez
 • Sr. Rafel Jané Ballester
 • Sra. Anahí Montserrat Rodríguez Crivillé
 • Sra. Diana Caridad Morejón Corrales
 • Sr. Ángel Marcos Rabassó Obono
 • Sra. Maria Lobo Gomila
 • Sra. Mireia Casamitjana Riera
 • Sr. Jorge Asensio Morera
 • Sr. Aníbal Cebriá Pérez
 • Sra. Flavia Andrea Filipetto Serra
 • Sra. Miriam Camps Galindo
 • Sra. Yaquelin Hernández Castillo
 • Sra. Lara Rey Capdevila
 • Sra. Brigitte Arenas Cortés
 • Sra. Ariadna Casado Magriñá
 • Sra. Maria Cinta Tena Calbet
 • Sr. Antonio Montero Guardeño
 • Sra. Karolina Villada Mosquera
 • Sr. Javier Ibort Corvinos
 • Paloma Cabildo Aranda
 • Sr. Marc Alfageme Abelló
Secció de Dret Mercantil i Concursal Presidència: Sr. José-Antonio Jiménez González
 
Membres de la Secció:
 
 • Sr. José-Luis Martínez Vallès
 • Sr. José Luis Muntadas Martra
 • Sr. Francesc Fuster Amades
 • Sr. Joan Corominas Vidal
 • Sra. Maria Tellaeche Herranz
 • Sra. Irene Mallol Bosch
 • Sr. Emilio Carrasco González
 • Sr. Jordi Fonts Rodon
 • Sra. Pilar Hernández Martínez
 • Sr. Lluís Briansó Escofet
 • Sra. Maria Àngels Montañola Chancho
 • Sr. Felipe Salvador Serrano Pérez
 • Sr. Antonio Cobelo Ibarrola
 • Sra. Brigitte Arenas Cortés
 • Sra. Marina Ventaja Segarra
 • Sra. Maria Lobo Gomila
 • Sr. Borja Quereda Rueda
 • Sra. Fina Méndez Higuero
Secció de Dret d'Estrangeria Presidència: Sra. Diana Caridad Morejón Corrales
 
Membres de la Secció:
 
 • Sr. Albert Martí Bargalló
 • Sra. África Cruz Jiménez
 • Sra. Susanna Duran Casanova
 • Sra. Susana Morales Encuentra
 • Sra. Ana Pacheco Rodríguez
 • Sra. Estela Martín Urbano
 • Sra. Aina Paredes Serrano
 • Sra. Margareth Martínez Fernandes
 • Sra. María García Parla
 • Sra. Pilar Hernández Martínez
 • Sra. Núria Martí Puntos
 • Sra. Roxana Vanessa Yzusqui Ríos
 • Sra. Diana Caridad Morejón Corrales
 • Sra. Anamaria Cristina Griga
 • Sra. Flavia Andrea Filipetto Serra
 • Sra. Miriam Camps Galindo
 • Sra. Yaquelin Hernández Castillo
 • Sra. Andrea Guzmán Valdés
 • Sra. Geidy Estrada Valero
 • Sra. Ayiadna Maria Verrier Cruz
 • Sr. Mouran Ousbaslam Ben Massou
 • Sr. Daniel Vera Jáquez
 • Sra. Maria Garcia Morato
 • Sra. Soukayna Chig
 • Sra. Judith Gay Sorrius
 • Sr. Santiago Mateos Fenollar
 • Sra. Karolina Villada Mosquera
 • Sr. Kevin Gomez Bove
 • Sra. Marina Cañadó Calderón
 • Sra. Roxana Avila Montes
 • Sra. Licet Murillo
 • Sra. Lucía Pachas Moore
 • Sra. Lamiae Andaloussi Essalhi
 • Sra. Karima Sadour Aissi
 • Sra. Miriam Alarcón Jiménez
 • Sra. Martha Luisa Calderón
 • Sra. Andrea Ramos Muñoz
Membres de la Secció:
 
 • Sr. Fernando Aleu Roda
 • Sr. Josep Alió Borràs
 • Sra. Anna-Maria Casas Cerdà
 • Sr. Ricardo Pérez Arrivi
 • Sra. Maria Tellaeche Herranz
 • Sra. Irene Mallol Bosch
 • Sr. Emilio Carrasco González
 • Sr. Jordi Fonts Rodon
 • Sra. Eva Alonso Rodrigo
 • Sr. Lluís Briansó Escofet
 • Sra. Maria Àngels Montañola Chancho
 • Sr. Antonio Cobelo Ibarrola
 • Sra. Maria Lobo Gomila
 • Sr. Daniel Vera Jaquez
 • Sra. Montserrat Salort Cañellas
Secció de Dret Animal Presidència: Sr. José Ferrándiz Macián
 
Membres de la Secció:
 
 • Sr. Óscar Cabrero Ramírez
 • Sra. Aurora Fornos Vilanova
 • Sra. Manuela Perea Arroyo
 • Sra. Pilar Alcazar Altamirano
 • Sra. Marta Reynals de Sola
 • Sra. Ana Pacheco Rodríguez
 • Sra. Estela Martín Urbano
 • Sra. Elisabet Reyes Blanco
 • Sra. Aina Paredes Serrano
 • Sra. Elisabeth Vallès Rovira
 • Sra. Núria Martí Puntos
 • Sr. Ignacio de la Calzada González
 • Sra. Marina Llauradó Pérez
 • Sr. Álvaro Rincón Millán
 • Sra. Lara Rey Capdevila
 • Sra. Ayiadna Maria Verrier Cruz
 • Sra. Marina Cañadó Calderón
 • Sra. Lucía Pachas Moore
 • Sra. Alba Escoda Salisi
 • Sra. Cyan Polo Sabat
 • Sr. Daniel Vera Jaquez
 • Sra. Andrea Ramos Muñoz
Secció de Dret a la Segona Oportunitat Presidència: Sr. Jaime Campá Gracia i Sr. Lluís Badia Chancho
 
Membres de la Secció:
 
 • Sr. Juan-Carlos Largo de Celis
 • Sr. José-Antonio Jiménez González
 • Sr. Josep Singla Sangra
 • Sr. Manuel Ramón Fuentes
 • Sr. José-Luis Martínez Vallès
 • Sra. Teresa Rosell i Gairoles
 • Sr. Miguel-Ángel Menor Pérez
 • Sr. José Luis Muntadas Martra
 • Sr. José-Luis Martín García
 • Sr. Francesc Fuster Amades
 • Sra. Judit Gay Sorrius
 • Sr. Federico Adán Domènech
 • Sra. María José Bertomeu Bertomeu
 • Sr. Nil Hierro Abad
 • Sr. Juan Agüero Fuentes
 • Sr. Héctor Álvarez Cervelló
 • Sra. Maica Cabello Laballós
 • Sra. Susanna Duran Casanova
 • Sra. Mónica Sánchez Blasco
 • Sr. Jose Alfonso Pareja Canovas
 • Sra. Estela Martín Urbano
 • Sr. Jordi Fonts Rodon
 • Sra. Núria Viso Campanyà
 • Sr. Antoliano Lahiguera Lahiguera
 • Sra. Marta Giné Miró
 • Sra. Rosa María Rivas Carrasco
 • Sra. Montserrat Aumatell i Arnau
 • Sra. Glòria Rovira Monllor
 • Sra. Marina Cañadó Calderón
 • Sra. Maria Àngels Montañola Chancho
 • Sra. Lorena Miranda Cano
 • Sra. Maria Lobo Gomila
 • Sra. Anamaria Cristina Griga
 • Sr. Antonio Romero Nieto
 • Sr. Antonio Cobelo Ibarrola
 • Sra. Marina Ventaja Segarra
 • Sr. Borja Quereda Rueda
 • Sra. Josefa Méndez Higuero
 • Sra. Rocío de Mantaras Macián
 • Sr. Marc Alfageme Abelló
 • Sra. Cyan Polo Sabat
Secció de Dret Marítim i dels Transports Presidència: Sr. Felipe Salvador Serrano Pérez
 
Membres de la Secció:
 
 • Sr. Augusto Vallvé Navarro
 • Sr. José-Antonio Jiménez González
 • Sr. Ricard Montagut Prats
 • Sr. Josep-Lluis Díez Besora
 • Sr. Luis-Felipe Rey Cabieses
 • Sra. Gemma Oliver Mas
 • Sra. Aníbal Cebriá Pérez
 • Sr. Óscar Ricardo Cabrera Galeano
 • Sra. Marina Ventaja Segarra
 • Sr. Borja Quereda Rueda
 • Sra. Cyan Polo Sabat
Secció de Dret Bancari Presidència: Sr. Joan-Andreu Reverter Garriga
 
Membres de la Secció:
 
 • Sr. José-Antonio Jiménez González
 • Sra. María-Eugenia Marí Ruiz
 • Sra. Anna-Maria Casas Cerdà
 • Sr. José Luis Muntadas Martra
 • Sra. Esther López Noriega
 • Sr. Francesc Fuster Amades
 • Sra. Judit Gay Sorrius
 • Sr. Jordi Prat Altarriba
 • Sra. Regina Jové Martínez
 • Sra. Marta Virgili Rabinad
 • Sr. Eduard Sarret Bescòs
 • Sra. Maria Tellaeche Herranz
 • Sra. Verónica Belén Recio
 • Sr. Òscar Busquets Obré
 • Sra. Manuela Perea Arroyo
 • Sra. Laura Velasco Marseñach
 • Sra. Susanna Duran Casanova
 • Sra. Ana Pacheco Rodríguez
 • Sr. Emilio Carrasco González
 • Sr. Joaquim Fibla Valls
 • Sr. Tomàs Serra Albiol
 • Sr. Jose Alfonso Pareja Canovas
 • Sra. María García Parla
 • Sra. Rosa María Rivas Carrasco
 • Sra. Pilar Hernández Martínez
 • Sr. David Suárez Reyes
 • Sr. Rafel Jané Ballester
 • Sra. Anahí Montserrat Rodríguez Crivillé
 • Sra. Lorena Miranda Cano
 • Sra. Paula Álvarez Abrio
 • Sr. Aníbal Cebriá Pérez
 • Sr. José Luis Muntadas Martra
Secció d'Arrendaments i Propietat Horitzontal Presidència: Sr. Leandro Riquelme Ferré i Sr. Lorenzo Santos Núñez
 
Membres de la Secció:
 
 • Sr. José María Langelaan Muñoz
 • Sr. José Félix Gállego Uguet
 • Sr. José Luis Muntadas Martra
 • Sra. Susana Viader Matamala
 • Sra. Montserrat Salort Cañellas
 • Sra. Yolanda Martínez Zambrano
 • Sr. Pedro Tomás Lucena Belmonte
 • Sra. Marta María Pastor Llácer
 • Sr. Jordi Fonts Rodon
 • Sra. Alba Santiago Mancebo
 • Sra. Núria Martí Puntos
 • Sr. Rafel Jané Ballester
 • Sra. María López Lara
 • Sra. Mireia Casamitjana Riera
 • Sr. Aníbal Cebriá Pérez
 • Sr. Manuel Sosa Márquez
 • Sra. Judith Gay Sorrius
 • Sr. Marc Alfageme Abelló
Secció de Compliance Penal Presidència: Sra. Haidé Costa Villaró
 
Membres de la Secció:
 
 • Sr. Augusto Vallvé Navarro
 • Sr. Josep Maria Estil·les Farré
 • Sr. Javier Balañá de Eguía
 • Sr. Pere Roset Golorons
 • Sr. Miguel-Santiago Signes Ruiz
 • Sr. Òscar Busquets Obré
 • Sr. Jordi Fonts Rodon
 • Sra. Salvadora Ricomà Giné
 • Sra. Claudia Masdeu Almagro
 • Sra. María Del Pilar González Mateo
 • Sra. Lorena Miranda Cano
 • Sra. Maria Lobo Gomila
 • Sra. Paula Álvarez Abrio
 • Sr. Javier Balañá de Eguía
 • Sra. Laura España
Secció de Dret Processal Civil Presidència: Sr. Javier Ibort Corvinos
 
Membres de la Secció:
 
 • Sr. José María Langelaan Muñoz
 • Sra. Rocío de Mantaras Macián
 • Sra. Marta Virgili Rabinad
 • Sra. Yolanda Martínez Zambrano
 • Sra. Maria Tellaeche Herranz
 • Sra. Cristina Penalba Sánchez
 • Sr. Tomàs Serra Albiol
 • Sra. Núria Viso Campanyà
 • Sra. María López Lara
 • Sr. Sergio Pallarés Torres
 • Sra. Flavia Andrea Filipetto Serra
 • Sr. José Luis Muntadas Martra
 • Sra. Brigitte Arenas Cortés
 • Sra. Ariadna Casado Magriñá
 • Sr. Enrique de la Torre Llergo
 • Sr. Xavier Magriña Mier
 • Sr. Rafel Jané Ballester
 • Sr. Manuel Sosa Márquez
 • Sra. Karima Sadour Aissi
 • Sr. Daniel Vera Jaquez
 • Sra. Georgina Roca Ruibanys
Secció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació Presidència: Sra. Mónica Sánchez Blasco i Sr. Albert Conde Olano
 
Membres de la Secció:
 
 • Sr. José-Antonio Jiménez González
 • Sra. Maica Cabello Laballós
 • Sra. Lidia Tereza Panait Bansoi
 • Sra. Estela Martín Urbano
 • Sra. Teodora López Vara
 • Sra. Salva Ricomà Giné
 • Sra. Maria Lobo Gomila
 • Sra. Andrea Guzmán Valdés
 • Sra. Brigitte Arenas Cortés
 • Sr. Eduard Fermín Partido
 • Sr. Víctor Manuel Canalda García
 • Sr. Héctor Calero Maqueda
 • Sr. Alfons Bataller Díaz
Secció de Dret de l'Esport Presidència: Lourdes Guivernau Aguadé
 
Membres de la Secció:
 
 • Sr. Ricardo López Ruiz
 • Sr. August Vallvé Navarro
 • Sr. Javier Balañá de Eguía
 • Sra. Lourdes Guivernau Aguadé
 • Sr. José Antonio Gracia Hermán
 • Sr. Víctor Manuel Roca Lasuén
 • Sr. Germán Aranda León
 • Sr. Enric Solé Altarriba
 • Sr. Raul Barea Ruiz
 • Sra. Fina Méndez Higuero
 • Sr. Joaquim Vàzquez Marchan
 • Sr. Álex León Fernández
 • Sr. Miguel Ángel Cilleruelo Andrés
 • Sr. Carlos Iván Rodríguez Quintero
 • Sr. Borja Quereda Rueda
Secció de Dret del Consum Presidència: Sr. David Suárez Reyes
 
Membres de la Secció:
 
 • Sra. Ana María Fontboté Dalmau
 • Sr. José-Luis Muntadas Martra
 • Sra. Judit Gay Sorrius
 • Sr. Jordi Prat Altarriba
 • Sra. Marta Virgili Rabinad
 • Sr. Josep Maria Poca Casanovas
 • Sr. Francesc D'Assís García Colet
 • Sr. Joan Crua Bonillo
 • Sra. Yolanda Bautista Céspedes
 • Sra. Raquel Gálvez Teixidó
 • Sra. Trinidad García López
 • Sra. Ana Pacheco Rodríguez
 • Sra. Marta María Pastor Llácer
 • Sr. Roger Baiges Sorrius
 • Sra. Glòria Rovira Monllor
 • Sr. Ángel Elías Pérez Núñez
 • Sra. María López Lara
 • Sr. Óscar Ricardo Cabrera Galeano
 • Sra. Monica Maria Dias Consulin
 • Sr. Roberto Pascual Garcia
 • Sra. Rosa Maria Rivas Carrasco
 • Sra. Manuela Perea Arroyo
Secció de Drets Humans Presidència: Sr. Carles Perdiguero Garreta
 
Membres de la Secció:
 
 • Sra. Regina Jové Martínez
 • Sr. Xavier Jordana Español
 • Sr. Ramon Maria Sans Ballart
 • Sra. Paula Àlvarez Abrio
 • Sr. Víctor Manuel Canalda García
 • Sr. Ramon Setó Andreu
 • Sra. Karolina Villada Mosquera
 • Sra. Lucía Pachas Moore
 • Sra. Roxana Avila Montes
 • Sr. Daniel Vera Jaquez
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
 • Tecnologies
 • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web. Més informació.

Avís galetes!

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web.

La seva privadesa

Quan visiteu un lloc web, aquest pot emmagatzemar o recuperar informació al vostre navegador, principalment en forma de cookies. Aquesta informació pot ser sobre vostè, les preferències o el dispositiu i s'utilitza principalment per aconseguir que el lloc funcioni com s'espera. La informació generalment no ho identifica en forma directa, però us pot oferir una experiència web més personalitzada. Com respectem la vostra privadesa, podeu optar per excloure alguns tipus de cookies. Podeu fer clic a les diferents capçaleres de categoria per obtenir més informació i canviar la nostra configuració predeterminada. No obstant això, si bloquegeu alguns tipus de cookies, la vostra experiència d'ús al lloc es pot veure afectada i també els serveis que us podem oferir.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.