Saltar als continguts principals.

Política de Privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant RGPD) l'informem que les dades personals comunicades seran incorporades a una Base de dades titularitat de L'IL.LUSTRE COL.LEGI DE L'ADVOCACIA DE TARRAGONA (d'ara endavant ICAT) amb CIF: Q-4363001A, adreça postal: ENRIC D' OSSO 1 2a PLANTA – 43005 TARRAGONA. – Espanya, telèfon 977.21.23.60 i correu electrònic: secretaria@icatarragona.com .
 
CONTACTE
Per a qualsevol assumpte relacionat amb el tractament de dades de persones físiques per part del ICAT podrà dirigir a l'adreça de correu electrònic secretaria@icatarragona.com,  i al telèfon 977.21.23.60, o bé podrà també dirigir al nostre Delegat de Protecció de Dades a través de la següent adreça de correu electrònic dpd@icatarragona.com  qui recaptarà les següents dades aportades per l'interessat:

Dades facilitades per a la prestació dels serveis que s'identificaran en el moment de la recollida de la dada i registre d'aquest. Informant de la finalitat, legitimació i terminis de conservació a la disposició de l'administració pública, jutges i tribunals, per a l'atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.
La remissió d'informació, novetats, avisos, recordatoris i promocions que poguessin ser del seu interès, relacionades amb les activitats de formació, biblioteca i/o comunicació institucional. ICAT ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per a evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat. 

Responsable del tractament de les seves dades
La present política de privacitat aplica a totes les dades de caràcter personal que la usuària aportació al ICAT a través de formularis o en realitzar qualsevol comunicació per a rebre els serveis públics i/o serveis privats que exerceix habitualment com a col·legi professional.
 
El ICAT com a responsable del tractament, sol·licitarà, amb caràcter previ a l'aportació de les seves dades de caràcter personal, el consentiment exprés de l'Usuari a la present Política de Privacitat, quan així sigui necessari i a qualsevol altre aspecte que requereixi la prèvia autorització d'aquest. L'objectiu és donar transparència a la informació de com tractem les seves dades i protegir la informació en Internet i les dades que l'usuari pugui introduir en la web o en qualsevol formulari i/o comunicació promocional.
 
L'Usuari podrà posar en contacte amb el delegat de protecció de dades a través de dpd@icatarragona.com .

INFORMACIÓ ADDICIONAL I DETALLADA SOBRE PROTECCION DE DADES

I.- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Per la present s'informa l'Usuari que ICAT podrà tractar les dades de caràcter personal que l'Usuari faciliti a través dels formularis per a les finalitats que s'indiquen a continuació, en la mesura en què existeixi una base legal per a cada tractament segons s'explica més endavant:
(a) Garantir a l'Usuari l'accés, i ús del seu espai personal en l'àrea privada de les pàgines webs de productes i serveis oferts per ICAT
(b) Gestionar les reserves i peticions que l'Usuari realitzi en les pàgines web de ICAT
(c) Informar l'Usuari per qualsevol mitjà, incloent l'enviament de comunicacions promocionals a l'adreça de correu electrònic que l'Usuari en el seu cas faciliti, de productes i serveis de ICAT adquirits per l'Usuari.
(d) Realitzar l'enviament de comunicacions a l'adreça de correu electrònic que l'Usuari en el seu cas faciliti per a mantenir informat a l'Usuari de l'estat i/o situació de la petició realitzada.
 
II.- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (a) i (b) és l'execució del contracte de prestació de serveis i/o de compra dels productes corresponents.
La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (c) i (d) serà tant el consentiment de l'Usuari, en cas que s'hagi sol·licitat i atorgat, com l'interès legítim de ICAT a posar en el seu coneixement serveis similars als que hagi adquirit prèviament.
ICAT, en el moment de registre, recollirà i tractarà les dades de caràcter personal imprescindibles per al registre i accés a l'espai personal de l'Usuari. En el cas que aquest decideixi adquirir un dels serveis de ICAT, recollirà i tractarà les dades necessàries per a gestionar el procés del servei adquirit (entre ells, nom, cognoms, DNI, domicili etc.). L'Usuari coneix i accepta que el no emplenament de certes dades de caràcter personal impedirà a ICAT prestar tots aquells serveis vinculats a tals dades. En cap cas ICAT cedirà, explotarà aquestes dades o els destinarà a un ús diferent de l'aquí indicat expressament. Durant el procés de registre, l'Usuari serà informat del caràcter no obligatori de la recollida d'alguns de les dades per a la prestació dels serveis.
 
III.- Per quant temps conservem les seves dades personals?

ICAT conservarà les dades dels seus usuaris mentre duri l'obligació legal de col·legiació i posteriorment a aquesta, es conservessin les dades per a accions d'activitats i/o serveis durant un termini de quatre anys, per a un altre tipus d'usuaris les dades es mantindran igualment durant un període de quatre anys, (excepte, en tots dos casos, que el tractament es basés en el consentiment de l'Usuari i aquest el revoqués, i en aquest cas es conservaran fins que es rebi tal revocació) per tant, les dades no es conservaran més temps del necessari per a les finalitats descrites anteriorment, sense perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació, l'exercici o la defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

 
IV.- Qui té accés a les seves dades personals?

Una òptima prestació del servei que ICAT ofereix a través de la seva pàgina web pot requerir que uns altres tercers prestadors de serveis de ICAT accedeixin a les dades personals de l'Usuari com a encarregats del tractament. En acceptar la present Política de Privacitat, l'Usuari entén que podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d'acord amb la legislació vigent a cada moment i si escau, igualment a altres òrgans com a Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i als òrgans Judicials.
 
V.- Quins són els drets dels usuaris?

ICAT informa l'Usuari sobre la possibilitat que li assisteix d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollits per ICAT.
Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l'Usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: ENRIC D' OSSO 1 2a PLANTA – 43005 TARRAGONA. – Espanya. Aquesta sol·licitud haurà de contenir en l'assumpte la referencia "Protecció de dades" i haurà d'incloure les següents dades: nom i cognoms de l'Usuari, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar la mateixa mitjançant document fefaent. Així mateix, l'Usuari podrà exercitar els esmentats drets a través del correu electrònic dpd@icatarragona.com 
A més dels anteriors drets, l'Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment més amunt descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada d'aquest. ICAT podrà continuar tractant les dades de l'Usuari en la mesura en què la llei aplicable ho permeti.
 
ICAT recorda a l'usuari que té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control pertinent.
 
VI.- Baixa en el servei de l'enviament de comunicacions de serveis privats

Tal com s'ha esmentat en l'apartat anterior, l'Usuari té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions de serveis privats amb la simple notificació per la qual informa que no desitja continuar rebent comunicacions de serveis privats. Per a això, l'Usuari podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita en l'apartat anterior o bé punxar en l'enllaç inclòs en cada comunicació cancel·lant, per tant, l'enviament de comunicacions electròniques.
 
VII.- Quines mesures de seguretat tenim implementades?

ICAT es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que s'estableix per normativa aplicable.
ICAT té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural, d'acord amb el que s'estableix per la normativa aplicable.
ICAT entitat preocupada per la privacitat, amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per a assegurar el respecte a la privacitat i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals.
 
VIII.- Links

La pàgina web de ICAT pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per ICAT. Per això, ICAT no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a ICAT, tingui en compte que el seu compliment en matèria de protecció de dades pot diferir del nostre.
 
IX.- Modificació de la Política de Privacitat

ICAT podrà modificar la seva Política de Privacitat d'acord amb la legislació aplicable a cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada a l'Usuari perquè, quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l'Usuari pugui atorgar el seu consentiment.

 

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web. Més informació.

Avís galetes!

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web.

La seva privadesa

Quan visiteu un lloc web, aquest pot emmagatzemar o recuperar informació al vostre navegador, principalment en forma de cookies. Aquesta informació pot ser sobre vostè, les preferències o el dispositiu i s'utilitza principalment per aconseguir que el lloc funcioni com s'espera. La informació generalment no ho identifica en forma directa, però us pot oferir una experiència web més personalitzada. Com respectem la vostra privadesa, podeu optar per excloure alguns tipus de cookies. Podeu fer clic a les diferents capçaleres de categoria per obtenir més informació i canviar la nostra configuració predeterminada. No obstant això, si bloquegeu alguns tipus de cookies, la vostra experiència d'ús al lloc es pot veure afectada i també els serveis que us podem oferir.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.