Saltar als continguts principals.

Com Col·legiar-se

Aquí podeu accedir als requisits necessaris per a poder col·legiar-se a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona i informació relacionada:

Informació col·legiació amb títol espanyol - Incorporació per primera vegada

Exercents/No exercents:

 • Sol·licitud d'alta com a exercent.
 • Sol·licitud d'alta com no exercent.
 • Còpia compulsada del títol de la llicenciatura o grau en Dret (per la Universitat o per Notari).
 • Fotocòpia del DNI.
 • 1 foto mida carnet (vestit formal).
 • Certificació del Consejo General de la Abogacía Espanyola: Acredita que el sol·licitant no es troba inclòs en alguna de les causes d'incapacitat per l'exercici de l'advocacia que es regulen a l'article 14 de l'Estatut General de l'Advocacia, aprovat pel R.D. 658/2001, de 22 de juny.
  Per sol·licitar-ho podeu optar entre les següents opcions:
 • Certificació del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya: acredita que el sol·licitant no està sancionat disciplinàriament amb la suspensió de l'exercici professional ni amb expulsió del seu Col·legi d'Advocats; ni que tampoc consta que estigui comprès en allò que disposen els paràgrafs b) c) i e) de l'article 19 de l'Estatut General de l'Advocacia, aprovat pel R.D. 658/2001, de 22 de juny. Per sol·licitar-lo cal trucar directament al CICAC al Tel.: 934 87 50 68 o bé sol·licitar que l'emissió del certificat sigui gestionada directament des del Col·legi.
 • A més, si t'és d'aplicació la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals, s'haurà d'acreditar la superació dels requisits establerts en aquesta Llei (obtenció del Màster Homologat + superació de l'avaluació posterior).

Com exercent:

Informació col·legiació amb títol espanyol - Incorporació procedent d'un altre col·legi

Exercents/No exercents:

 • Sol·licitud d'alta com a exercent.
 • Sol·licitud d'alta com no exercent.
 • Certificació de la col·legiació del Col·legi d'Advocats de residència.
 • Fotocòpia del DNI.
 • 1 foto mida carnet (vestit formal).
 • Certificació del Consejo General de la Abogacía Espanyola o Certificació del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya:
 • Sol·licitar que l'emissió del certificat sigui gestionada directament des del Col·legi.
 • Certificació del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya: acredita que el sol·licitant no està sancionat disciplinàriament amb la suspensió de l'exercici professional ni amb expulsió del seu Col·legi d'Advocats; ni que tampoc consta que estigui comprès en allò que disposen els paràgrafs b) c) i e) de l'article 19 de l'Estatut General de l'Advocacia, aprovat pel R.D. 658/2001, de 22 de juny. Per sol·licitar-lo cal trucar directament al CICAC al Tel.: 934 87 50 68 o bé sol·licitar que l'emissió del certificat sigui gestionada directament des del Col·legi.

Com exercent:

Informació col·legiació amb títol obtingut en un Estat de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu

Exercents/No exercents:

Són col·legiats/-des comunitaris-/es les persones provinents d'un Estat membre de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu que ja tenen la homologació del títol d'orígen a Espanya o han obtingut el reconeixement del seu títol per part del Ministeri de Justicia i desitjen incorporar-se a l'ICAT com exercents (en cas de voler exerci l'advocacia per compte propi o d'altri) o com a no exercents (sense intenció de no exercir l'advocacia, si no de gaudir dels altres drets col·legials).

La documentació a aportar és la següent:

 • Sol·licitud d'alta com a exercent.
 • Sol·licitud d'alta com no exercent.
 • Fotocopia DNI/N.I.E o dispensa de la nacionalitat (només per a persones no comunitàries).
 • 1 foto tamany carnet (vestit formal).
 • Certificació del Consejo General de la Abogacía Espanyola: Acredita que el sol·licitant no es troba inclòs en alguna de les causes d'incapacitat per l'exercici de l'advocacia que es regulen a l'article 14 de l'Estatut General de l'Advocacia, aprovat pel R.D. 658/2001, de 22 de juny.
  Per sol·licitar-ho podeu optar entre les següents opcions:
 • Certificació del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya: acredita que el sol·licitant no està sancionat disciplinàriament amb la suspensió de l'exercici professional ni amb expulsió del seu Col·legi d'Advocats; ni que tampoc consta que estigui comprès en allò que disposen els paràgrafs b) c) i e) de l'article 19 de l'Estatut General de l'Advocacia, aprovat pel R.D. 658/2001, de 22 de juny. Per sol·licitar-lo cal trucar directament al CICAC al Tel.: 934 87 50 68 o bé sol·licitar que l'emissió del certificat sigui gestionada directament des del Col·legi.
 • Títol habilitant:

a) Per a persones que hagin sol·licitat la homologació del seu títol estranger al de llicenciat en Dret abans del 31 d'octubre de 2011: I sempre i quan procedeixin a col·legiar-se en el termini de dos anys, a comptar des del moment que obtinguin la mencionada homologació es col·legiïn: cal aportar la fotocòpia compulsada de l'homologació del títol, en la que s'inclogui la data de la sol·licitud i la resolució de l'homologació (Ministeri d'Educació www.mcu.es).

b) Per a persones que sol·licitin el reconeixement del seu títol estranger  després del 31 d'octubre de 2011: còpia compulsada de l'acreditació del títol professonal d'advocat regulat en la Llei 34/2006, de 30 d'octubre (Llei d'accés) (màster de l'Advocacia + prova d'aptitud).

c) Per a persones que sol·licitin  el reconeixement del seu títol d'advocat del seu Estatd'orígen: acreditació del títol d'advocat reconegut pel Ministeri de Justicia (www.justicia.es). Els advocats europeus que vulguin exercir el dret de reconeixement de títol en Espanya hauràn de presentar-se davant el Ministeri de Justícia i invocar la Resolució de 4 de juny 2009, de la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justicia, per la que es convoquen les proves d'aptitud per accedir a l'exercici de les professions d'Advocat i Procurador en Espanya per part de ciutadans de la Unió Europea i del Espai Econòmic Europeu. Cada any es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat les dades de la convocatòria a aquesta prova.

El reconeixement permetrà a la persona beneficiària accedir en Espanya a la professió d'advocat i exercir-la amb els mateixos drets i obligacions que els nacionals espanyols després de la seva col·legiació.

L'entrada en vigor de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'Advocat i Procurador dels tribunals, no afecta, sota cap concepte als requisits per poder presentar aquest examen als advocats amb títol d'orígen.

Recordar que aquesta és una opció més, a més de la inscripció en el registre d'advocats de la Unió Europea (essent vies diferents) per la que després de 3 anys d'exercici efectiu i regular, els interessats poden sol·licitar la plena integració en la profesió a Espanya. Per tant, no confondre amb la via de l'homologació de títol universitari.

Com exercent:

Normativa relacionada:

Información colegiación con título obtenido a un Estado no miembro de la Unión Europea

Exercents/No exercents

Són col·legiats/-des no comunitaris/-es les persones provinents d'un Estat no integrant de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu, que hagin homologat el seu títol d'orígen i que també compleixen amb la legislació actual referent a col·legiacions (Llei d'accés) i desitjen incorporar-se a l'ICAT com exercents (en cas de voler exerci l'advocacia per compte propi o d'altri) o com a no exercents (sense intenció de no exercir l'advocacia, si no de gaudir dels altres drets col·legials).

La documentació a aportar és la següent:

 • Sol·licitud d'alta com a exercent.
 • Sol·licitud d'alta com no exercent.
 • Fotocòpia DNI/N.I.E o dispensa de la nacionalitat (només per a persones no comunitàries)
 • 1 fotografia mida carnet.
 • Certificació del Consejo General de la Abogacía Espanyola: Acredita que el sol·licitant no es troba inclòs en alguna de les causes d'incapacitat per l'exercici de l'advocacia que es regulen a l'article 14 de l'Estatut General de l'Advocacia, aprovat pel R.D. 658/2001, de 22 de juny.
  Per sol·licitar-ho podeu optar entre les següents opcions:
 • Certificació del Consell dels I·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya: acredita que el sol·licitant no està sancionat disciplinàriament amb la suspensió de l'exercici professional ni amb expulsió del seu Col·legi d'Advocats; ni que tampoc consta que estigui comprès en allò que disposen els paràgrafs b) c) i e) de l'article 19 de l'Estatut General de l'Advocacia, aprovat pel R.D. 658/2001, de 22 de juny. Per sol·licitar-lo cal trucar directament al CICAC al Tel.: 934 87 50 68.
 • Títol habilitant:

a) Per a persones que hagin sol·licitat la homologació del seu títol estranger al de llicenciat en Dret abans del 31 d'octubre de 2011: I sempre i quan procedeixin a col·legiar-se en el termini de dos anys, a comptar des del moment que obtinguin la mencionada homologació es col·legiïn: cal aportar la fotocòpia compulsada de l'homologació del títol, en la que s'inclogui la data de la sol·licitud i la resolució de l'homologació (Ministeri d'Educació www.mcu.es).

b) Per a persones que sol·licitin el reconeixement del seu títol estranger després del 31 d'octubre de 2011: còpia compulsada de l'acreditació del títol  professonal d'advocat regulat  en la Llei 34/2006, de 30 d'octubre ( Llei d'accés) (màster de l'Advocacia + prova d'aptitud).

Com exercent:

 • S'ha de justificar el règim de previsió social escollit:
  • Acreditar l'alta al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) o bé l'alta a alguna de les alternatives al RETA següents:
   • Alta MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA (Tel.: 902 25 50 50).
   • Alta ALTER MÚTUA DELS ADVOCATS I ADVOCADES (Tel.: 900 05 22 75).
   • En cas de treballar exclusivament per compte aliena caldrà presentar: Declaració jurada, certificat d'empresa, i fotocòpia TC2.

Normativa relacionada:

Informació d'inscripció al Registre d'advocat/-des comunitari/-es de l'ICAT i informació col·legiació d'advocat/-da inscrit/-a durant tres anys al Registre d'advocats comunitaris

Exercents/No exercents

Són advocats/-des comunitaris/-es inscrits/-es aquells advocats/-des amb títol professional obtingut en un altre Estat membre de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu que, d'acord amb la normativa vigent en matèria de lliure establiment de l'advocacia, s'inscriuen al Registre d'advocats/-des comunitaris/-es de l'ICAT per exercir la professió de manera permanent, en un domicili únic o principal, en l'àmbit d'aquest Col·legi. Els advocats/-des comunitaris/-es inscrits/-es estan subjectes als mateixos drets i obligacions, prohibicions i incompatibilitats que la resta de persones col·legiades, en els termes i amb les limitacions que estableix la normativa reguladora específica.

Drets i obligacions:

 • Obligació d'inscriure's, abans d'iniciar l'activitat en Espanya, davant del Col·legi d'Advocats corresponent al domicili professional únic o principal en territori espanyol.
 • Obligació de continuar inscrit/a davant l'autoritat competent de l'Estat d'Orígen per conservar la seva condició d'advocat/-da.
 • Obligació d'exercir amb expressa menció del títol professional d'origen.
 • Obligació de fer constar en tota la seva papereria i capçelera que estan inscrits en el col·legi d'Advocats espanyol que es tracti, i en el seu Estat d'orígen. 
 • Prohibició de la utilització de denominació “advocat/-da” a qualsevol de les llengües oficials d'Espanya.
 • Subjecció a les mateixes regles professionals i deontològiques que regeixen per als advocats/-des exercents amb títol espanyol.
 • Dret d'associar-se i exercir en grup a Espanya amb subjecció de les mateixes normes que regeixen per als advocats amb títol espanyol.
 • Dret de sufragi actiu i passiu a les eleccions als càrrecs de la Junta de Govern del Col·legi.
 • Els advocats/-des inscrits/-es poden prestar assessorament jurídic en matèria de Dret del seu Estat d'orígen, Dret Comunitari, Dret Internacional i Dret Espanyol. L'activitat de l'advocat/da inscrit/-a en la defensa del client, exigeix que “actuï concertadament” amb un advocat/-da col·legiat/-da en un col·legi espanyol, en els casos següents:
  • Quan en aplicació de la legislació espanyola sigui preceptiva la intervenció d'advocat/-da per les actuacions davant dels Jutjats o Tribunals o davant Organismes públics amb funcions jurisdiccionals.
  • Quan malgrat no ser preceptiva la intervenció d'advocat/-da, la Llei exigeix que si l'interessat/-da no intervé per a si mateix davant l'òrgan judicial no pugui fer-ho cap altra persona que no sigui advocat/-da.
  • Per l'assistència, comunicació i visites a detinguts i presos.
  • No poden estar incorporats en les llistes del Torn d'Ofici de qualsevol Col·legi d'Advocats espanyol.

Cal aportar la següent documentació:

 • Sol·licitud d'alta com a exercent.
 • Sol·licitud d'alta com no exercent.
 • Fotocòpia passaport o document d'identitat o qualsevol altre document acreditatiu de tenir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu.
 • 1 fotografia mida carnet.
 • Certificat d'inscripció davant l'autoritat competent de l'Estat membre d'orígen, expedit amb una antl·lació màxima de tres mesos, acreditativa que l'interessat/-da és un professional de l'advocacia i en la qual s'inclogui la informació disciplinària i la seva traducció jurada. En cas de pertànyer a un grup o societat professional a l'Estat d'Orígen, en el certificat s'haurà d'incloure la denominació i forma jurídica d'aquest.

A més com a exercent i pel que fa a la seguritat social s'ha de tenir en consideració el Reglament comunitari 1408/71 del Consell de 14 de juny de 1971, relatiu a l'aplicació dels règims de Seguretat Social als treballadors per compti d'altri i a les seves famílies que es desplacin dins de la Comunitat, els treballadors per compte d'altri o per compte propi que estiguin subjectes o hagin estat subjectes a la legislació d'un o varios Estats membres i que siguin nacionals d'un d'ells, sols estaran sotmeses a la legislació d'un únic Estat membre.

És a dir, l'advocat/-da europeu no està obligat al pagament de seguretat social en Espanya o algun sistema de previsió social privat com la Mutualidad de la Abogacía o Altermutua i així evitar el doble pagament si ja ho estan pagant en el seu Estat d'orígen.

Per tant, l'advocat/-da haurà d'aportar els documents necessaris que demostrin aquest pagament a les autoritats o organismes pertinents a l'Estat d'orígen (ex. Certificat de la seguretat social del pais que es tracti) amb una traducció jurada.

Informació col·legiació d'advocat/-da inscrit/-a durant tres anys al Registre d'advocats/-des comunitàries

Exercents/No exercents

Els advocats/-des que estan inscrits/-es en el Registre d'Advocats Comunitaris/-es del Col·legi d'Advocats de Tarragona, poden sol·licitar, trasncorreguts tres anys des de la seva inscripció,  la incorporació al col·legi com advocat/-da de l'Estat d'acollida, justificant una activitat efectiva i regular durant aquest període en aquest Estat, en base al Reial Decret 936/2001, de 3 d'agost, pel qual es regula l'exercici permanet a Espanya de la professió d'advocat/da amb títol professional obtingut en un altre Estat membre de la Unió Europea, que transposa la Directiva 98/5/CE, de 16 de febrer.

La documentació que cal aportar és:

 • Sol·licitud d'alta com a exercent.
 • Sol·licitud d'alta com no exercent.
 • Fotocòpia N.I.E. o passaport.
 • 1 fotografia mida carnet.
 • Certificació del Consejo General de la Abogacía Espanyola: Acredita que el sol·licitant no es troba inclòs en alguna de les causes d'incapacitat per l'exercici de l'advocacia que es regulen a l'article 14 de l'Estatut General de l'Advocacia, aprovat pel R.D. 658/2001, de 22 de juny.
 • Per sol·licitar-ho podeu optar entre les següents opcions:
 • Certificació del Consell dels I·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya: acredita que el sol·licitant no està sancionat disciplinàriament amb la suspensió de l'exercici professional ni amb expulsió del seu Col·legi d'Advocats; ni que tampoc consta que estigui comprès en allò que disposen els paràgrafs b) c) i e) de l'article 19 de l'Estatut General de l'Advocacia, aprovat pel R.D. 658/2001, de 22 de juny. Per sol·licitar-lo cal trucar directament al CICAC al Tel.: 934 87 50 68.
 • Certificat de col·legiació expedit  pel col·legi d'Advocats de l'Estat d'orígen, on estigui col·legiat/-da el/la sol·licitant.
 • Certificat d'antecedents Penals Espanyol, per mitjà de l'ús de la plataforma tecnològica amb el Ministeri de Justícia.
 • Certificat original i traducció del Certificat Antecedents Penals del País d'Orígen.
 • Còpia expedida pel Col·legi d'Advocats corresponent de la inscripció de l'Advocat Inscrit en el Registre Col·legial d'Advocats Inscrits.
 • Dossier amb informació dels assumptes que ha participat el sol·licitant en el que:
  • Es recullin els assumptes que hagin tractat durant el període d'exercici permanent en Espanya com “advocat inscrit” sota el títol del seu Estat d'origen.
  • Es descrigui amb detall la natura de cadascún dels assumptes, preferiblement amb còpies de documentació presentada davant d'organs judicials, institucions o organismes   administratius, tot i que no és necessari que es reflexin les dades personals dels seus clients, si és que aquests són particulars. En el cas de societats i persones jurídiques és necessari que consti el seu nom complert.
 • Certificat dels cursos o seminaris en els que hagi participat relatius al Dret espanyol, incloses les normes reguladores de la professió i les normes deontològiques.
 • En el cas d'actuacions dutes a teme de forma concertada amb un advocat espanyol, haurà d'incloure's l'acreditació per part d'aquest últim d'aquestes actuacions conjuntes.
 • Quan l'advocat/-da comunitari hagi actuat de manera autònoma, solament assessorant o portant a terme assumptes que no requereixin concertar amb un col·legiat/-da espanyol, com indica l'article 11.1 del RD 936/2001, i per acreditar aquests assumptes cal aportar dossier amb còpies de la documentació presentada, amb la deguda protecció de dades, en cas de clients particulars, on consti que aquest ha realitzat activitat efectiva i regular davant òrgans judicials, institucions o organismes administratius.

Com exercent

Normativa relacionada:

Reincorporacions

Exercents/No exercents

En el cas de les reincoporacions s'ha de tenir en consideració l'apartat segon de la Disposició transitòria única de la Llei d'Accés que estableix:

“2. Los títulos profesionales regulados en esta ley tampoco serán exigibles a quienes, sin estar incorporados a un colegio de abogados o procuradores a su entrada en vigor, hubieran estado incorporados antes de su entrada en vigor, como ejercientes o no ejercientes, durante un plazo continuado o discontinuo no inferior en su cómputo total a un año, siempre que procedan a colegiarse antes de ejercer como tales y no hubieran causado baja por sanción disciplinaria."

Per tant es comprovarà si l'interessat compleix amb el requisit anterior o si li és d'aplicació la Llei d'accés (en que tindria que acreditar obtenció del màster d'advocacia + prova d'aptitud).

Cal aportar la següent documentació:

 • Sol·licitud d'alta com a exercent.
 • Sol·licitud d'alta com no exercent.
 • Fotocòpia N.I.E. o passaport.
 • 1 fotografia mida carnet.
 • Certificació del Consejo General de la Abogacía Espanyola: Acredita que el sol·licitant no es troba inclòs en alguna de les causes d'incapacitat per l'exercici de l'advocacia que es regulen a l'article 14 de l'Estatut General de l'Advocacia, aprovat pel R.D. 658/2001, de 22 de juny.
  Per sol·licitar-ho podeu optar entre les següents opcions:
 • Certificació del Consell dels I·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya: acredita que el sol·licitant no està sancionat disciplinàriament amb la suspensió de l'exercici professional ni amb expulsió del seu Col·legi d'Advocats; ni que tampoc consta que estigui comprès en allò que disposen els paràgrafs b) c) i e) de l'article 19 de l'Estatut General de l'Advocacia, aprovat pel R.D. 658/2001, de 22 de juny. Per sol·licitar-lo cal trucar directament al CICAC al Tel.: 934 87 50 68.

Com exercent:

 • S'ha de justificar el règim de previsió social escollit:
  • Acreditar l'alta al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) o bé l'alta a alguna de les alternatives al RETA següents:
   • Alta MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA (Tel.: 902 25 50 50).
   • Alta ALTER MÚTUA DELS ADVOCATS I ADVOCADES (Tel.: 900 05 22 75).
   • En cas de treballar exclusivament per compte aliena caldrà presentar: Declaració jurada, certificat d'empresa, i fotocòpia TC2.

Documentació relacionada

 • Circular 207/2018, sobre les quotes del CGAE pel exercici del 2019.
 • Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels Tribunals.
 • Reial Decret 150/2014, de 7 de març pel que es modifica el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals, aprovat pel Reial Decret 775/2011, de 3 de juny.
 • Reial decret 775/2001, de 3 de juny, pel que s’aprova el reglament de la llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels Tribunals.
 • Quadre explicatiu del CGAE sobre l’aplicació de la llei d’accés a la professió d’advocat.
 • Circular 11/2011 del CGAE, “ejercicio de la profesión de abogado en España por extranjeros.
 • Circular 35/13 del CGAE (relativa a l’homologació de títols estrangers de Dret).
 • Resposta de consulta realitzada al CGAE sobre l’aplicació de la Llei d’accés als funcionaris.
 • Circular 29/14 del CGAE (criteri sobre data d’obtenció del títol).
 • Circular 112/2014 del CGAE (relativa a l’homologació de títols estrangers).
 • Circular 29/2015 del CGAE (donant trasllat de la sentencia dictada en data 31 d’octubre de 2015 per la Sala de lo contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, en el recurs d’apel·lació plantejat pel Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid contra la sentencia de 27 juny de 2014, dictada pel jutjat contenciós administratiu 12 de Madrid).
 • Resposta de consulta realitzada al CGAE sobre homologacions.

Quotes col·legials

Exercents:

 • Incorporació: 200€
 • Quota mensual:
  • Menys de 3 anys com a col·legiat: 24€
  • Més de 3 anys i menys de 5: 34€
  • Més de 5 anys com a col·legiat:  43,50€
  • No resident: 8,70€
 • Assegurança de Responsabilitat Civil: 330,94€ (preu prima per l'any 2022)

No exercents:

 • Incorporació: 200€
 • Quota mensual: 8,70€

Altres despeses anuals:

 • LLETRATS EXERCENTS RESIDENTS I NO EXERCENTS:
  • Quota CICAC: 25€
  • Quota CGAE: 40,63€
 • LLETRATS EXERCENTS NO RESIDENTS:
 • Quota CICAC: 25€

   

Notes

 • La quota d'incorporació i la quota col·legial mensual s'abonen mitjançant ingrés en el compte del Col·legi al presentar tota la documentació. Si la incorporació es produeix quan s'ha liquidat les quotes anuals del CICAC i CGAE, la quantia s'incorporarà a la quota d'incorporació.
 • La resta de càrrecs s'efectuaran per domiciliació bancària.

CANVI DE SITUACIÓ: En el cas de passar de col·legiat no exercent a col·legiat exercent, a efectes de quota es tindrà en consideració la data de la primera col·legiació en aquest Col·legi.

Formulari de canvi de dades

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
 • Tecnologies
 • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web. Més informació.

Avís galetes!

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web.

La seva privadesa

Quan visiteu un lloc web, aquest pot emmagatzemar o recuperar informació al vostre navegador, principalment en forma de cookies. Aquesta informació pot ser sobre vostè, les preferències o el dispositiu i s'utilitza principalment per aconseguir que el lloc funcioni com s'espera. La informació generalment no ho identifica en forma directa, però us pot oferir una experiència web més personalitzada. Com respectem la vostra privadesa, podeu optar per excloure alguns tipus de cookies. Podeu fer clic a les diferents capçaleres de categoria per obtenir més informació i canviar la nostra configuració predeterminada. No obstant això, si bloquegeu alguns tipus de cookies, la vostra experiència d'ús al lloc es pot veure afectada i també els serveis que us podem oferir.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.