Saltar als continguts principals.

Incorporació TOAD

Requisits d'incorporació

a) Estar incorporat com a lletrat/da en exercici al Col·legi de l’Advocacia de Tarragona.
b) Tenir despatx obert a la demarcació de l’ICAT.
c) Haver exercit un mínim de tres anys abans de la sol·licitud d’inscripció i haver superat el Màster d'Accés a l’Advocacia o l’Escola de Pràctica Jurídica degudament homologada pel Consell de l’Advocacia.
d) No incórrer en causa d’incompatibilitat.
e) Trobar-se al corrent del pagament de les quotes col·legials.
f) No estar subjecte a sanció disciplinària o mesura cautelar.      

 

 

Excepcionalment, la Junta de Govern de l’ICAT, podrà dispensar el requisits del punt c ("haver superat el Màster d'Accés a l'Advocacia o EPJ), si concorren en el sol·licitant mèrits o circumstàncies que acreditin la seva capacitat per a la prestació del servei, prèvia valoració exhaustiva dels mèrits al·legats. També caldrà aportar el certificat en el que consti els anys de col·legiació (en cas d’haver estat incorporat anteriorment en algun altre col·legi d’advocats) i documentació acreditativa d’haver exercit efectivament. 

 

Documentació a aportar

Els documents per incorporar-se al servei del TOAD es poden portar presencialment a la seu de l'ICAT o bé es poden enviar per correu electrònic a torn@icatarragona.com:

 

  • Sol·licitud d'inscripció.

  • Acreditar que tens despatx professional a la demarcació del Col·legi adjuntant el  “Model 037" de la declaració censal simplificada d’Hisenda.

  • Declaració jurada de no estar incorporat/da actualment el servei de TOAD a cap altre col·legi de l’advocacia.

 

Torns especials en els que s'han d'acreditar altres circumstàncies
 

  • Menors: aportar còpia del carnet que acredita haver superat el curs d’especialització de menors del Consell de l’Advocacia.

  • Mercantil: justificar haver realitzat curs o cursos en la matèria.

  • Servei de guàrdia de violència domèstica: per poder estar incorporat/da en aquest torn caldrà estar donat d’alta al torn d’ofici penal, civil i matrimonial del mateix partit judicial.

  • Estrangeria: acreditar haver realitzat curs o cursos específics en la matèria.

  • Torn penal especial: acreditar haver exercit més de 5 anys.  


Per a més informació podeu consultar  la Orden de 3 de junio de 1.997 por la que establecen los requisitos generales mínimos de formación y especialización para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita.

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web. Més informació.

Avís galetes!

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web.

La seva privadesa

Quan visiteu un lloc web, aquest pot emmagatzemar o recuperar informació al vostre navegador, principalment en forma de cookies. Aquesta informació pot ser sobre vostè, les preferències o el dispositiu i s'utilitza principalment per aconseguir que el lloc funcioni com s'espera. La informació generalment no ho identifica en forma directa, però us pot oferir una experiència web més personalitzada. Com respectem la vostra privadesa, podeu optar per excloure alguns tipus de cookies. Podeu fer clic a les diferents capçaleres de categoria per obtenir més informació i canviar la nostra configuració predeterminada. No obstant això, si bloquegeu alguns tipus de cookies, la vostra experiència d'ús al lloc es pot veure afectada i també els serveis que us podem oferir.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.