Saltar als continguts principals.

Convenis i Acords de Col·laboració

En aquest apartat trobareu una llista dels convenis i acords de col·laboració que l’ICAT ha subscrit amb diverses institucions. Per ampliar la informació d’un conveni en concret, envieu la vostra sol·licitud a secretaria@icatarragona.com.

 

 

Convenis amb administracions públiques

a).- Generalitat de Catalunya:

 1. Conveni de col·laboració, de data 26 de febrer de 1999, entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i l’ICAT, per garantir l’assistència jurídica a les persones que són víctimes de maltractaments.
 2. Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci per a la normalització lingüística i l’ICAT per l’aplicació de la llei de política lingüística.
 3. Conveni, de data 3 de novembre de 2016, amb el Departament de Justícia, per a la gestió del Servei d’Orientació a la Mediació.
 4. Conveni, de data 4 de maig de 2009, de col·laboració entre el Departament de Treball i l’ICAT, en matèria de tramitació telemàtica dels expedients de conciliació administrativa prèvia a la via judicial laboral en representació de tercers.
 5. Prórroga del conveni, de data 22 de febrer de 2016, entre el Departament de Justícia de la Generalitat i l’ICAT, per al funcionament d’un servei d’orientació jurídica als ciutadans.
 6. Conveni, de data 18 de juny de 2012, de Col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat i l’ICAT, per a que els advocats col·legiats tramitin les sol·licituds d’informes d’accident de trànsit en els que han intervingut la policia de la Generalitat (Mossos d’Esquadra).
 7. Acord de col·laboració, de data 16 de març de 2015, entre el Departament de Justícia i CICAC, per a l’establiment d’un marc d’actuació en matèria de prestació de l’Assistència Jurídica Gratuïta.
 8. Conveni de col·laboració, de data 20 de novembre de 2013, entre l’agencia tributària de Catalunya i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, per la presentació i el pagament de declaracions i autoliquidacions per via telemàtica en nom de terceres persones.
 9. Conveni de col·laboració, de data 15 d'abril de 2016, entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'ICAT, per a resoldre les incidències que puguin sorgir en el desenvolupament de l'exercici de les funcions dels Mossos d'Esquadra de la Regió Policia Camp de Tarragona de la PG- ME i els lletrats de l'ICAT en l'assistència al detingut.

b).- Administració de l'Estat:

 1. Acord de col·laboració, de data 13 de juny de 2000, entre l’Agència estatal d’administració tributària i l'ICAT, per la presentació telemàtica en representació de terceres persones les declaracions del IRPF.
 2. Conveni, de data 10 de novembre de 2005, de col·laboració entre ICAT i la Tresoreria General de la Seguretat Social, per al lliurament de la vida laboral.
 3. Conveni, de data 1 d'octubre de 2010, entre la Secretaria de l’Estat d’Hisenda i pressupostos (Direcció General del Cadastre) i l’ICAT, per la col·laboració en matèria de gestió  cadastral.
 4. Conveni de col·laboració, de data 24 d'abril de 2014, amb l’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, (Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa), per l’establiment de Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) integrats en la Red CIRCE.
  Accés a la guia per a la formalizació del Document Únic Electrònic (DUE)
 5. Conveni de col·laboració, de data 15 d'abril de 2020, amb l’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, i el Consejo General de la Abogacía Española, en relació amb la realització de tràmits administratius i gestió documental per vía electrònica. 

c).- Universitats:

 1. Conveni de Col·laboració i cooperació entre l’ICAT i la URV per a la realització dels estudis en Dret Ambiental.
 2. Conveni de col·laboració entre ICAT i UOC (5/9/2023)
 3. Conveni de col·laboració entre la URV i l’ICAT per a l’accés del col·legiats al Centre per l’Aprenentatge (CRAI) i la Investigació amb serveis i fons documentals especialitzats en temàtiques d’interès.
 4. Conveni entre URV, ICAT, ICATOR i ICAREUS per a la realització del Màster d’accés a l’Advocacia.
 5. Conveni de col·laboració, de data 21 de novembre de 2016, entre UAB i les comissions de Protecció dels Drets Animals constituïdes actualment a Catalunya en els Il·lustres Col·legis d’Advocats de Barcelona, Girona, Tarragona, Sabadell, Terrassa, Manresa, Mataró, Granollers i Reus.

d).- Administració de Justícia:

 1. Protocol d’actuació per a Judicis de conformitat entre la Fiscalia Provincial de Tarragona i ICAT, de data 24 de juliol de 2009.
 2. Conveni de col·laboració entre el CGPJ, Ministeri de Justícia, TGSS, INSS i Instituto Nacional de la Marina, sobre cessió de dades als jutges i tribunals.
 3. Acord de col·laboració entre el Departament de Justícia i el CICAC, en matèria tecnològica, que servirà per a usar el sistema Lexnet per a l’intercanvi d’informació. Entre els òrgans judicials amb seu a Catalunya i els diferents operadors jurídics.
 4. Conveni de col·laboració, de data 23 de març de 2017, entre el Departament de Justícia i el CICAC, per a la implantació de videocomunicacions entre les persones internes en centres penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil i els seus advocats defensors.

e).- Administració local:

 1. Conveni de col·laboració, de data 18 de desembre de 2014, entre l'ICAT i Ajuntament de Tarragona, relatiu al servei municipal intermediació sobre el deute hipotecari de Tarragona.
 2. Conveni de col·laboració, de data 7 de setembre de 2021, entre l'ICAT i Ajuntament de Tarragona, relatiu al servei municipal d'atenció a les diversitats sexuals i de gènere.
 3. Conveni de col·laboració, de data 28 de juliol de 2017, entre l'ICAT i l'Ajuntament de Tarragona, en relació a la llei 25/2015 de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'ordre social.

f).- Col·legis Professionals:

 1. Conveni de cooperació entre el CGPJ i el CGAE, per a que el Centre de Documentació digital lliuri còpies de sentencies que es sol·licitin per part dels Col·legis d’advocats.
 2. Contracte de servei E-missatges entre ICAT i Red Abogacia.

 

Convenis amb col·legis professionals

 1. Conveni entre ICAT (i Bcn, Girona, Figueres, Granollers, Sabadell, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Tortosa, Vic) i URBICSA per facilitar als despatxos suport d’infraestructura, gestió i millora administrativa, suport logístic i tècnic i oferint espai de gestió i prestació de recursos tecnològics, materials i formatius.
 2. Contracte de regulació de les funcions d’autoritat de registre, entre FIRMAPROFESIONAL, SA i el CGAE i els Col·legis d’advocats de Figueres, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Terrasa, Tortosa i Vic.
 3. Conveni de col·laboració entre l’ICAT i el Col·legi de Procuradors de Tarragona, per a l’organització de cursos i jornades en matèria de dret processal.
 4. Conveni entre l’ICAT i el Col·legi de Procuradors de Tarragona, per regular l’aportació de documents obligatoris/pòlisses, en la personació conjunta de procurador i advocat.
 5. Conveni de reciprocitat en la prestació de serveis bàsics entre els Col·legiats als Col·legis d’advocats de BCN i TGN.
 6. Conveni de Reciprocitat en la prestació de serveis bàsics entre els col·legiats a l’ICAT i ICATortosa.
 7. Conveni de Reciprocitat en la prestació de serveis bàsics entre els col·legiats a l’ICAT i ICAReus.
 8. Conveni de Col·laboració, de data 10 de desembre de 2014, entre l' ICAT i l'ICAM per reciprocitat en la prestació dels serveis bàsics.
 9. Conveni de col·laboració, de data 18 de novembre de 2019, entre l'ICAT i el CEC per reciprocitat en la prestació de serveis de formació.
 10. Conveni de col·laboració, de data 20 de novembre de 2019, entre l'ICAT i el CAFT per reciprocitat en la prestació de serveis.
 11. Conveni de col·laboració, de data 3 d'octubre de 2023, entre l'ICAT i el COPC per reciprocitat en la prestació de serveis.

Convenis amb entitats privades i proveïdors

a).- Entitats bancaries:

 1. Acord de col·laboració, de data 5 de desembre de 2022, entre l'ICAT i Banco Santander, per oferir als col·legiats els seus productes i serveis financers del Santander Justicia.
 2. Acord de col·laboració, de data 23 d'abril de 2021, entre l'ICAT i Banc Sabadell, SA, per oferir als col·legiats els seus productes i serveis financers.
 3. Acord de col·laboració, de data 5 de juliol de 2021, entre l'ICAT i Arquia Banca, per oferir als col·legiats els seus productes i serveis financers.

b). - Entitats locals:

 1. Conveni, de data 20 de març de 2013, entre l'ICAT i Aparcaments Municipals de Tarragona, SA (AMT) pel lloguer d’una plaça de pàrking.

c).- Altres:

 1. Conveni de col·laboració, de data 6 de maig de 2016, entre l'ICAT i CEPSA per aconseguir descomptes amb la Targeta presencial CEPSA STAR DIRECT. Sol·licitud/Contracte Targeta CEPSA STAR DIRECT.
 2. Acord de col·laboració, de data 30 de març de 2017, entre l'ICAT i Tirant Lo Blanch, SL, per desenvolupar un projecte conjunt a l’àmbit de formació i biblioteca, per als col·legiats. 
 3. Acord de col·laboració, de data 23 de juliol de 2018, entre l'ICAT i la fundació Obra Pia Montserrat - Llar natalis, per oferir un servei jurídic d'assessorament gratuït.
 4. Conveni, de data 23 de juliol de 2018, entre l'ICAT i l'Associació Independent d'Advocats i Advocades de la Generalitat, per col·laborar en l'àmbit formatiu.
 5. Acord de col·laboració, de data 28 de gener de 2022, entre l'ICAT i el Club Natació Tarraco.Els convenis estan publicats en compliment del principi de publicitat activa de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència i accés a la informació, sens perjudici de l’observació de les limitacions que estableixen els articles 14 i 15 de la Llei, relacionats amb els límits d’accés i la protecció de dades personals.

 

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
 • Tecnologies
 • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web. Més informació.

Avís galetes!

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web.

La seva privadesa

Quan visiteu un lloc web, aquest pot emmagatzemar o recuperar informació al vostre navegador, principalment en forma de cookies. Aquesta informació pot ser sobre vostè, les preferències o el dispositiu i s'utilitza principalment per aconseguir que el lloc funcioni com s'espera. La informació generalment no ho identifica en forma directa, però us pot oferir una experiència web més personalitzada. Com respectem la vostra privadesa, podeu optar per excloure alguns tipus de cookies. Podeu fer clic a les diferents capçaleres de categoria per obtenir més informació i canviar la nostra configuració predeterminada. No obstant això, si bloquegeu alguns tipus de cookies, la vostra experiència d'ús al lloc es pot veure afectada i també els serveis que us podem oferir.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.