Saltar als continguts principals.

Presentació

D'acord amb allò establert a l'art. 1 dels nostres Estatuts col·legials, l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona és una corporació de dret públic emparada per la llei, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. Aquestes finalitats, són:

 • Vetllar perquè l'actuació dels seus i de les seves col·legiats/ades respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l'exercici de la professió d'advocat/ada.
 •  Garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió. 
 • Ordenar, representar i defensar la professió d'advocat/ada i els interessos professionals de les persones col·legiades. 
 • Totes aquelles altres finalitats previstes per la llei i les normes aplicables

 

Funcions del Col·legi

Són funcions públiques del Col·legi, entre altres:

 • Defensar els interessos, els drets, la independència i la llibertat de les persones col·legiades
 • Representar i defensar la professió davant l'Administració, institucions, jutjats i tribunals, entitats i particulars, 
 • Garantir que, en l'exercici de la professió, es respecti l'ordenament jurídic vigent, la deontologia i les bones pràctiques, així com els drets i els interessos de les persones destinatàries de l'actuació professional i l'interès públic. 
 • Ordenar, dins l'àmbit de la seva competència, l'activitat professional de les persones col·legiades, d'acord amb el marc legal aplicable,
 • Vetllar pel compliment dels deures i les obligacions col·legials, per la dignitat professional i pel respecte dels drets dels ciutadans.
 • Vetllar pel compliment del secret professional
 • Vetllar perquè no es produeixin actes d'intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars en relació amb la professió
 •  Exercir la potestat disciplinaria en els termes establerts per la normativa vigent i pels Estatuts. 
 • Promoure i facilitar una formació continuada de les persones col·legiades Promoure i fomentar especialment la formació inicial i continuada en matèria de deontologia professional, per mitjà de cursos i seminaris adreçats a les persones col·legiades 
 • Col·laborar amb l'Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així es prevegi legalment, i emetre els informes que estableixi la normativa vigent o que li demanin els òrgans administratius o judicials, en matèries que afectin l'advocacia. 
 • Informar en els processos judicials i administratius en què es discuteixin qüestions relatives a honoraris professionals. 
 • Organitzar i gestionar els serveis del torn d'ofici i assistència jurídica gratuïta, assistència al detingut i el servei d'orientació jurídica existents, i tots aquells que es puguin crear, d'acord amb la llei, 
 • Vetllar perquè l'exercici de l'advocacia serveixi les necessitats de la societat i defensi correctament els seus interessos. 
 • Vetllar pel bon funcionament de la justícia i fomentar el perfeccionament de la legislació i el desenvolupament de la cultura jurídica.
 •  Les altres funcions imposades per la normativa vigent, les que siguin pròpies de la seva naturalesa i finalitats i les que beneficiïn la professi


Són funcions específiques del Col·legi envers els seus col·legiats:

 • La gestió del servei d'assistència jurídica gratuïta i del torn d'ofici.
 • Promoure la correcte utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació per part dels col·legiats.
 • Fomentar i organitzar la passantia, controlar el seu correcte desenvolupament i portar un registre de passanties.
 • Promoure la utilització de fulls d'encàrrec i fomentar la formació per escrit de pactes sobre honoraris entre l'advocat i el seu client.
 • Vetllar pel compliment pels col·legiats del deure de secret professional, protegint-los quan aquest compliment pugui estar amenaçat.
 • Controlar la publicitat dels col·legiats.
 • Potenciar la publicitat institucional.
 • Dictar resolucions interpretatives sobre qualsevol aspecte de les normes d'honoraris i resoldre les qüestions que es puguin suscitar sobre aquestes.
 • Emetre els informes que sol·licitin el òrgans jurisdiccionals en els incidents sobre taxació de costes, resoldre impugnacions, evacuar consultes formulades i emetre dictàmens i laudes previs o posteriors a l'emissió de minutes i establir el pagament de quantitats per aquest servei.
 • Portar un registre de societats professionals de col·legiats i llurs sucursals, establir el pagament de quantitats pel registre i publicar cada any, juntament amb la relació dels col·legiats, la relació de les societats i de les sucursals inscrites al registre.
 • Fomentar, crear, organitzar i mantenir escoles de pràctica jurídica; promoure, facilitar, organitzar, i, si escau, finançar activitats de formació professional contínua i cursos d?especialització professional; homologar, segons les condicions que fixi el Consell, els cursos d'especialització continuada i supervisar el compliment per part dels col·legiats de la formació continuada i la seva acreditació.
 • La potestat disciplinària.
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
 • Tecnologies
 • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web. Més informació.

Avís galetes!

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web.

La seva privadesa

Quan visiteu un lloc web, aquest pot emmagatzemar o recuperar informació al vostre navegador, principalment en forma de cookies. Aquesta informació pot ser sobre vostè, les preferències o el dispositiu i s'utilitza principalment per aconseguir que el lloc funcioni com s'espera. La informació generalment no ho identifica en forma directa, però us pot oferir una experiència web més personalitzada. Com respectem la vostra privadesa, podeu optar per excloure alguns tipus de cookies. Podeu fer clic a les diferents capçaleres de categoria per obtenir més informació i canviar la nostra configuració predeterminada. No obstant això, si bloquegeu alguns tipus de cookies, la vostra experiència d'ús al lloc es pot veure afectada i també els serveis que us podem oferir.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.