Saltar als continguts principals.

Presentació

D'acord amb allò establert a l'art. 1 dels nostres estatuts, l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona és una corporació de dret públic emparada per la llei, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. Aquestes finalitats, són:

 • Ordenar, dins el marc de les lleis i vigilar l'exercici de la professió d'advocat.
 • Representar els interessos generals de la professió d'advocat, especialment en les seves relacions amb l'Administració.
 • Defensar els interessos professionals dels col·legiats.
 • Vetllar per a que l'activitat professional de l'advocat s'adeqüi als interessos dels ciutadans.
 • I les altres previstes per la Llei i les normes aplicables

Funcions del Col·legi

 • Vetllar per l'ètica professional i pel respecte als drets dels ciutadans i exercir la jurisdicció disciplinària en matèries professionals i col·legials.
 • Participar en els òrgans consultius de l'Administració, quan aquesta ho requereixi.
 • Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i anàlegs que siguin d'interès per als col·legiats.
 • Evitar l'intrusisme i la competència deslleial entre professionals.
 • Intervenir, com a mitjancer i en procediments d'arbitratge, en els conflictes que per motius professionals es promoguin entre els col·legiats.
 • Establir criteris orientadors en matèria d'honoraris quan aquests no s'acreditin en forma d'aranzels, tarifes o taxes.
 • Emetre informes i dictàmens en procediments judicials o administratius en els quals es discuteixin qüestions relatives a honoraris professionals.
 • Organitzar cursos de formació professional.
 • Aprovar els seus pressupostos, regular i fixar les aportacions dels seus col·legiats.
 • Organitzar el Torn d'Ofici i d'Assistència als detinguts, en el marc legal establert.
 • Totes les altres funcions que siguin beneficioses per als interessos professionals i que s'encaminin al compliment dels objectius col·legials.
 • Les que preveu la Llei i les normes aplicables.


Són funcions específiques del Col·legi envers els seus col·legiats:

 • La gestió del servei d'assistència jurídica gratuïta i del torn d'ofici.
 • Promoure la correcte utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació per part dels col·legiats.
 • Fomentar i organitzar la passantia, controlar el seu correcte desenvolupament i portar un registre de passanties.
 • Promoure la utilització de fulls d'encàrrec i fomentar la formació per escrit de pactes sobre honoraris entre l'advocat i el seu client.
 • Vetllar pel compliment pels col·legiats del deure de secret professional, protegint-los quan aquest compliment pugui estar amenaçat.
 • Controlar la publicitat dels col·legiats.
 • Potenciar la publicitat institucional.
 • Dictar resolucions interpretatives sobre qualsevol aspecte de les normes d'honoraris i resoldre les qüestions que es puguin suscitar sobre aquestes.
 • Emetre els informes que sol·licitin el òrgans jurisdiccionals en els incidents sobre taxació de costes, resoldre impugnacions, evacuar consultes formulades i emetre dictàmens i laudes previs o posteriors a l'emissió de minutes i establir el pagament de quantitats per aquest servei.
 • Portar un registre de societats professionals de col·legiats i llurs sucursals, establir el pagament de quantitats pel registre i publicar cada any, juntament amb la relació dels col·legiats, la relació de les societats i de les sucursals inscrites al registre.
 • Fomentar, crear, organitzar i mantenir escoles de pràctica jurídica; promoure, facilitar, organitzar, i, si escau, finançar activitats de formació professional contínua i cursos d?especialització professional; homologar, segons les condicions que fixi el Consell, els cursos d'especialització continuada i supervisar el compliment per part dels col·legiats de la formació continuada i la seva acreditació.
 • La potestat disciplinària.
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
 • Tecnologies
 • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilizamos cookies propias y/o de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios de nuestra web. Más información.

Su privacidad

Cuando visita un sitio web, este puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Esta información puede ser sobre usted, sus preferencias o su dispositivo y se utiliza principalmente para lograr que el sitio funcione como se espera. La información generalmente no lo identifica en forma directa, pero puede brindarle una experiencia web más personalizada. Como respetamos su privacidad, puede optar por excluir algunos tipos de cookies. Puede hacer clic en los diferentes encabezados de categoría para obtener más información y cambiar nuestra configuración predeterminada. Sin embargo, si bloquea algunos tipos de cookies, su experiencia de uso en el sitio se puede ver afectada y también los servicios que podemos ofrecerle.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.