Saltar als continguts principals.

Fundació ICAT de l'Advocacia

Línia d'Ajudes COVID-19 de la Fundació ICAT de l'Advocacia

Amb la finalitat de defensar els interessos de les col·legiades i col·legiats de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona i per pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària, la Fundació ICAT de l’Advocacia, en data 18 de maig de 2020, ha acordat l’adopció d’una sèrie de mesures de naturalesa econòmica per a tot l’any 2020, que s’afegeixen a les ja adoptades fins ara per la Junta de Govern de l’ICAT.

La Línia d’Ajudes COVID-19, és extraordinària i específica per a aquesta situació, motiu pel qual la seva vigència finalitzarà el 31 de desembre de 2020 o fins que s’esgoti el fons econòmic disponible. Suspèn la vigència del protocol ordinari mentre aquesta tingui aplicació i serà gestionada pel Patronat de la Fundació ICAT de l’Advocacia. Està subjecte a les condicions i procediments establerts en aquest Protocol.

Sol·licituds d'ajudes:

 

La Fundació de l’ICAT aprova una línia d’ajuts econòmics per a col·legiats amb ingressos baixos  

La Fundació de l’ICAT ha volgut incloure en el programa de suport als col·legiats que travessen situacions personals delicades els casos d’advocats que tenen ingressos especialment baixos, una casuística que s’ha incrementat en els darrers anys. La crisi econòmica i les precàries condicions d’exercici professional que imposa el mercat, agreujades en els últims anys, han portat a molts professionals del dret a veure com els seus ingressos queien fins a uns nivells que fan molt difícil que puguin cobrir les seves necessitats més bàsiques.

La situació afecta especialment als col·legiats més joves, però també a altres franges d’edat. En aquest sentit, el programa d’ajuts de la Fundació de l’ICAT estableix uns barems d’ingressos per sota dels quals es pot demanar aquest suport econòmic. 

Els advocats que optin a percebre aquests ajuts hauran de tenir una antiguitat mínima d'un any com a col·legiats de l’ICAT i estar al dia de les seves obligacions com a tals. Les assignacions de fons tindran en compte els paràmetres de necessitat, utilitat i urgència. En aquest sentit, es podran atorgar ajuts provisionals quan les situacions d’extrema urgència així ho requereixin.

Dins del programa d’ajuts de la Fundació l’ICAT s’inclouen també altres supòsits com ara patir discapacitats o seqüeles que dificultin l’exercici de la professió o tenir al seu càrrec familiars amb diversos graus de dependència. Un altre dels àmbits que és objecte de protecció en aquesta línia d’ajuts de la Fundació de l’ICAT són els casos de violència de gènere, que també tenen suports econòmics específics per afrontar les complicacions que pateixen aquestes persones.

Documentació relacionada:


Constitució de la Fundació ICAT de l'Advocacia i comptes anuals 

L'octubre de 2008, va tenir lloc a la seu del Col·legi d'Advocats de Tarragona l'acte de signatura, davant notari, de la constitució formal de la Fundació ICAT de l'Advocacia.

Aquesta Fundació disposa d’un ens específic per proposar, estudiar i acordar actuacions de naturalesa essencialment social i assistencial per a tots els membres de l'advocacia del nostre Col·legi, així com també col·laborar en la prestació d'ajudes per aquelles institucions de caire altruista, com són les organitzacions no governamentals d'interès per l'advocacia o el món del Dret.


Justificació de la Fundació

Ja en el seu dia, en el programa d'actuacions proposades per la Junta de Govern, es va pensar en la conveniència de crear una Fundació d'aquest Col·legi d'Advocats de Tarragona, amb la finalitat de crear un ens específic per proposar, estudiar i acordar actuacions de naturalesa essencialment social i assistencial per a tots els membres de l'advocacia del nostre Col·legi, així com també col·laborar en la prestació d'ajudes per aquelles institucions de caire altruista, com les organitzacions no governamentals d'interès per l'advocacia o el món del Dret.

El Col·legi disposa d’un fons específic reservat per actuacions de caire social, però fins el moment ha mancat la necessària articulació i regulació específica per al seu eficient funcionament.

La creació d'una Fundació ens ha permès una regulació més idònia i autònoma per donar resposta adequada a totes aquelles necessitats que es puguin presentar, tant en el present com en el futur, establint ajudes complementàries a les establertes per la Seguretat Social o les entitats de previsió de l'advocacia ja siguin de caire econòmic, sanitari o farmacèutic i l'establiment de beques i ajudes per la recerca en tots els camps que puguin ser beneficiosos pel nostre col·lectiu, així com qualsevol altra necessitat que tingui cobertura amb les finalitats pròpies de la Fundació.

D'aquesta manera hem desvinculat de la comptabilitat del Col·legi aquesta partida dotant-la de la necessària autonomia, tot i la innegable vinculació de la mateixa al propi Col·legi, fet que ve garantit per la designa i composició del Patronat de la Fundació.

Deganat


Vols col·laborar?


Beneficis fiscals dels donatius a la Fundació ICAT de l'Advocacia

La Fundació ICAT de l’Advocacia (en endavant, la Fundació) va formular consulta vinculant a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (DGT) relativa a la possibilitat de que els donatius rebuts per part de la Fundació, gaudeixin dels beneficis fiscals que conté la Llei 49/2002 de 23 de desembre, d’entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Recentment la Fundació ha obtingut resposta a aquesta petició, mitjançant la consulta vinculant de referència CV 0835-16, còpia íntegra, que podeu consultar fent clic aquí.

En el seu escrit, la DGT entén que la Fundació reuneix, en principi, els requisits perquè els futurs donants, tant de diners com de béns, gaudeixin de les deduccions fiscals regulades a l’esmentada Llei. Aquesta afirmació està subjecta, però, a que el destí dels fons de la Fundació reuneixi certes condicions que entenem es poden assolir.

Des de l'ICAT considerem aquesta notícia molt positiva en tant que pot ajudar al finançament de la Fundació, en la recerca de la seva autosuficiència econòmica.


Fundacions de les que el Col·legi n’és patró
 

   "Ens esforcem per merèixer la vostra confiança"

  • Acord entre la Fundació Privada Onada i l’ICAT, per tal de garantir el benestar de les persones adultes incapacitades en situació de desemparament.

 

   Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona - La Muntanyeta

 

   "Atenem persones sense llar"
 

   "Compromís amb les persones, compromís amb el territori"

 

 

 

Entitats socials amb les que l'ICAT i la Fundació col·laboren
 

 

 

 

 

 

 

  • Tarragona, 18 de novembre de 2016. El president i tresorer de la Fundació ICAT de l’Advocacia van rebre a la seu de l’ICAT als representants de la Fundación Noelia per fer entrega d’un donatiu en favor d’aquesta entitat que treballa en favor dels nens que pateixen de distròfia muscular congènita per dèficit de col·lagen. Com a representants d’aquesta entitat va assistir la senyora Noelia Canela, presidenta de l’entitat.

 

  • Entitat No lucrativa constituida el 2015 per un grup de pacients afectats, familiars i professionals. Volem oferir assessorament i acollida a les persones afectades per un dany cerebral adquirit, fonamentalment ictus, i a les seves famílies i cuidadors.

 

 

 

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Avís cookies

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recollir informació estadística. Si contínua navegant considerem que accepta la seva utilització. Més informació aquí..