Saltar als continguts principals.

Publicada la nova llei pel dret a l'habitatge

Publicada la nova llei pel dret a l´habitatge 25/05/2023

El BOE d'avui publica LEY 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda i que entrarà en vigor demà dia 26 de maig de 2023

L'objectiu d’ aquesta Llei és el garantir als ciutadans l’ accés a un habitatge digne i en condicions assequibles, amb especial protecció a aquelles persones que disposen de menys recursos econòmics. Amb la finalitat de garantir aquesta funció social de la propietat, aquesta regulació intervé significativament el mercat del lloguer d’habitatge habitual (queden fora d’aquesta regulació els referits a locals, temporada, etc..) i pel que fa als nous contractes d’arrendament que es formalitzin un cop entrada en vigor, les novetats més importants es resumeixen en:

Com defineix la nova Llei als GRANS TENIDORS D’HABITATGE?

Seran aquelles persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 immobles urbans d’ ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m2 d’ ús residencial, excloent garatges i trasters. No obstant això, les comunitats autònomes podran rebaixar a 5 o més immobles aquesta definició a les zones de mercat residencial tens.

Com es limitarà el preu de la renda en els nous contractes de lloguer d’habitatge?

La limitació de rendes només afecta els contractes de lloguer quan l’ habitatge es trobi ubicat en una ZONA DECLARADA DE MERCAT TENS DE LLOGUER. Si parlem de zones que no hagin estat declarades mercat tens de lloguer, la renda serà la que lliurement pactin les parts.
Amb caràcter general, per als nous contractes realitzats sota la vigència de la nova Llei , el preu del lloguer no podrà excedir de l’última renda que hagués estat vigent en els últims cinc anys, una vegada aplicada l’actualització anual (IPC).
Si l’ arrendador és un GRAN TENIDOR D’ HABITATGE, i sens perjudici de la limitació anterior, la renda no podrà excedir del límit màxim del preu aplicable segons l’ Índex de Referència.

Quina serà la durada dels nous contractes de lloguer d’habitatge?

Per als contractes d’ arrendament que es formalitzin a partir de l’ entrada en vigor de la nova Llei d’ Habitatge, ja sigui a la finalització dels primers cinc anys del contracte, o en el seu cas, a la finalització de la següent pròrroga tàcita de tres anys, i sempre que ho demani l’ arrendatari, s’ imposa una PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA que serà de caràcter obligatori per a l’ arrendador en els següents supòsits:

EN ZONES NO TENSIONADA DE LLOGUER: La pròrroga obligatòria serà d’ 1 any, per als contractes en què l’ arrendador sigui GRAN TENIDOR i l’ arrendatari sigui persona VULNERABLE.
EN ZONA DECLARADA MERCAT TENS DE LLOGUER: La pròrroga obligatòria serà de 3 anys per a tots els contractes d’ arrendament d’ habitatge, per tant obliga a tots els arrendadors, independentment de la situació econòmica de l’ arrendatari.

Què passa si l’habitatge no ha estat arrendat en els 5 anys anteriors?

En aquest cas, i sempre que l’ habitatge s’ ubiqui en una zona de mercat tens residencial, la renda de lloguer no podrà excedir del preu aplicable segons el sistema d’ índexs de preus de lloguer.

Podré repercutir despeses en els nous contractes?

No hi ha la repercussió al nou arrendatari de quotes o despeses que no haguessin estat pactades en el contracte anterior.

 En quins casos la norma em permet incrementar la renda de lloguer?

 Existeix la possibilitat d’ incrementar un 10% la renda de lloguer limitada, en els supòsits següents:

OBRES.- En el cas que l’ arrendador realitzi determinades obres de rehabilitació, o de reforma o millora que suposi un estalvi energètic del 30%, o de millora de l’ accessibilitat, en els dos anys anteriors a la celebració del nou contracte.

DURADA.- També es podrà incrementar un 10% la renda si el contracte se signa per una durada mínima de 10 anys, o en el seu cas, s’ estableix un sistema de pròrrogues que permeti a l’ arrendatari prorrogar el contracte fins a 10 anys o més.

Puc actualitzar la renda de lloguer?

Es manté la limitació màxima del 2% per a l’actualització anual de rendes en aquells contractes que s’hagin de revisar fins al 31 de desembre de 2023, i eleva el topall al 3% per a aquells contractes la renda dels quals s’actualitzi en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2024.

Aquesta limitació en l’ actualització anual de la renda serà obligatòria per als GRANS TENIDORS. Per a la resta dels propietaris hi ha la possibilitat de pactar lliurement el percentatge a aplicar, però si l’ arrendatari no ho accepta, no es podrà superar els límits establerts.

Per a les actualitzacions anuals a aplicar a partir de l’1 de gener de 2025, la norma preveu la creació abans del 31 de desembre de 2024 d’un índex nou de referència que eviti els increments desproporcionats de renda.

Què passa si l’arrendatari és vulnerable i no em paga?

La norma pretén agilitar la comunicació entre jutges i serveis socials per avaluar la situació i en el seu cas una resposta habitacional ràpida a les famílies vulnerables. Mentre aquestes solucions es produeixen la norma àmplia el període de suspensió dels llançaments durant un termini màxim de 2 mesos, quan el propietari sigui una persona física, i de 4 mesos quan es tracti d’ una persona jurídica.

Qui pagarà les despeses de gestió i formalització del contracte de lloguer d’un habitatge?

La nova llei disposa que seran a càrrec de l’arrendador les despeses de la gestió immobiliària i les de la formalització del contracte.

Canvia la fiscalitat del lloguer?

Per tal d’ afavorir el lloguer a preus assequibles, per als nous contractes s’ estableixen uns percentatges de reducció en l’ IRPF del rendiment net del lloguer que van des del 50% i podran incrementar-se fins al 90% en funció de si es compleixen determinats supòsits.

Em penalitzaran per tenir habitatges buides?

La nova llei introdueix nous recàrrecs en l’ Impost de Béns Immobles per a aquells habitatges que romanguin desocupats de forma continuada i sense causa justificada per un termini superior a anys. Aquest recàrrec pot variar entre el 50% de la quota líquida de l’ impost fins al 150% segons els casos.

Font: www.cambrapropietat.org

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web. Més informació.

Avís galetes!

Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web.

La seva privadesa

Quan visiteu un lloc web, aquest pot emmagatzemar o recuperar informació al vostre navegador, principalment en forma de cookies. Aquesta informació pot ser sobre vostè, les preferències o el dispositiu i s'utilitza principalment per aconseguir que el lloc funcioni com s'espera. La informació generalment no ho identifica en forma directa, però us pot oferir una experiència web més personalitzada. Com respectem la vostra privadesa, podeu optar per excloure alguns tipus de cookies. Podeu fer clic a les diferents capçaleres de categoria per obtenir més informació i canviar la nostra configuració predeterminada. No obstant això, si bloquegeu alguns tipus de cookies, la vostra experiència d'ús al lloc es pot veure afectada i també els serveis que us podem oferir.

Cookies técnicas o necesarias

Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a sus acciones realizadas al solicitar servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero algunas áreas del sitio no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Propias
Cookies de analítica y personalización

Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de tráfico para poder evaluar el rendimiento de nuestro sitio y mejorarlo. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o las menos visitadas, y cómo los visitantes navegan por el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, es anónima. Las cookies de personalización permiten almacenar información sobre la dirección IP de la conexión, las preferencias, idioma, el tipo de navegación y configuración regional a través la cual accede, etc. con el fin de poder mostrar contenidos y ofertas adaptadas y de especial interés  Si no permite utilizar estas cookies, no sabremos cuándo visitó nuestro sitio y no podremos evaluar si funcionó correctamente.

Google Analytics

Más información

Cookies para publicidad de terceros

Estas cookies pueden ser establecidas a través de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas por esas empresas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente información personal, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite utilizar estas cookies, verá menos publicidad dirigida.