Saltar als continguts principals.

Catalunya continua al capdavant de la inversió en justícia gratuïta amb 56,5 milions d'euros

05/07/2019

La inversió destinada a l'Assistència Jurídica Gratuïta a Catalunya ha aconseguit la xifra de 56,5 milions d'euros en 2018, la qual cosa representa un increment del 3,1% pel que fa a 2017, en el qual es va invertir la quantitat de 54,8 milions d'euros en aquest servei que és imprescindible per a la defensa dels drets dels ciutadans. 

D'altra banda, la inversió total destinada per les diferents Administracions Públiques a l'Assistència Jurídica Gratuïta a Espanya ha aconseguit durant 2018 els 269 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 10,6% pel que fa a 2017, quan es van invertir 243,2 milions d'euros.
 

Entre les causes d'aquest increment a nivell nacional, cal destacar la pujada de barems a l'anomenat Territori Comú després de més de 15 anys de congelació. La pressió continuada de l'Advocacia durant els últims anys i especialment durant el 2018 va provocar que el Ministeri de Justícia finalment desbloquegés els pagaments endarrerits del Torn d'Ofici i es comprometés a realitzar el seu abonament mensualment, així com anunciar l'actualització -un 30% de mitjana- dels barems de l'Assistència Jurídica Gratuïta, fins i tot abans de la seva publicació al novembre al BOE.

Al marge d'aquesta actualització d'honoraris, algunes comunitats autònomes amb competències de Justícia transferides, com és el cas de Catalunya, també vam revertir les retallades realitzades durant la crisi. Madrid els va incrementar en 2018 un 3% respecte a 2017, recuperant-se per fi el 20% de reducció que va imposar en 2012 però amb uns mòduls que segueixen sense actualitzar-se amb l'IPC. La Comunitat Valenciana va realitzar una important revisió de barems perquè els advocats i advocades recuperessin el nivell adquisitiu de 2005. A Andalusia es van pujar els mòduls prop d'un 11%, mentre que Cantàbria va actualitzar en un 0,6% els seus barems del Torn d'Ofici. Per la seva banda Navarra va incrementar en una mitjana de l'11,5% les compensacions econòmiques i el País Basc va actualitzar els barems en un 2% de manera general i un 10% en mòduls “específics”. A Astúries, els barems es van actualitzar en un 1,5% de gener a juny i un 1,75% de juliol a desembre. Galícia va actualitzar els honoraris però aquest increment no s'ha traslladat a la inversió en Justícia Gratuïta degut el descens del nombre d'assumptes pels quatre mesos de vaga en la Justícia gallega.

Amb aquesta recuperació de les indemnitzacions que perceben els advocats adscrits al Torn d'Ofici es torna al nivell d'inversió en Justícia Gratuïta de fa 10 anys: en 2009 la despesa superava els 266,6 milions d'euros.

Respecte a la inversió mitjana per ciutadà destinada a Justícia Gratuïta l'import és de 5,76 euros per any. La retribució mitjana que percep l'advocat del Torn d'Ofici per cada expedient és de 142,29 euros.

CATALUNYA, MADRID I ANDALUSIA ACUMULEN EL 53% DE LA INVERSIÓ

Catalunya continua sent la comunitat autònoma que més inverteix en Justícia Gratuïta amb 56,5 milions d'euros i un increment superior al 3% pel que fa a 2017. A continuació es troba Andalusia amb 42,3 milions d'euros i un increment de gairebé el 7%, desbancant a Madrid que ocupa el tercer lloc amb 42 milions d'euros i una pujada del 4%. Aquestes tres comunitats autònomes acaparen el 53% de les inversions totals de tota Espanya en Justícia Gratuïta. Comunitat Valenciana i Canàries ocupen els següents llocs amb una inversió en Justícia Gratuïta de 35,5 i 13,8 milions respectivament, seguida de País Basc amb 13,3 milions d'euros. Galícia, amb 9,7 milions d'euros i un 3,5% menys pel que fa a 2017, és la comunitat que més ha reduït la inversió en Justícia Gratuïta pel que fa a l'any anterior, hagut de principalment als quatre mesos de vaga dels funcionaris de l'Administració de Justícia gallega.

TORN D'OFICI, EL MAJOR INCREMENT D'INVERSIÓ (12%)

El Torn d'Ofici acapara durant 2018 la major part de la inversió amb 186,5 milions d'euros (69,4 % del total de la despesa en Justícia Gratuïta) i un increment del 12% pel que fa a 2017. Dins del Torn d'Ofici, la jurisdicció que compta amb major inversió és la Penal amb 103,9 milions d'euros i més del 55% de la despesa total destinada a aquest servei. A continuació es troba Civil amb 49,7 milions d'euros (26,7%), Contenciós Administratiu amb 8,8 milions (4,7%) i Social amb 4,8 milions i el 2,6% de la inversió total en Torn d'Ofici

 

 


En Assistència Lletrada al Detingut l'augment ha estat d'un 9% aconseguint 49,9 milions d'euros; mentre que la compensació que perceben els Col•legis d'Advocats per les Despeses d'Infraestructura va suposar 23 milions d'euros, un 2,6% més que en 2017, amb una clara tendència a l'estabilització d'aquesta despesa per la implantació de l'Expedient Electrònic de Justícia Gratuïta que redueix els costos i rebaixa notablement els temps de tramitació de documentació pels ciutadans.

En Violència de Gènere continua la tendència de pujada d'anys anteriors amb un increment del 10,4% pel que fa a 2017 i un import que supera els 9,5 milions d'euros.
 

PROP D'1,9 MILIONS D'ASSUMPTES ATESOS

Durant 2018 els 83 Col•legis d'Advocats amb presència en tota Espanya van atendre 1.890.250 assumptes del Servei d'Assistència Jurídica Gratuïta el que suposa un increment del 3,7% pel que fa a 2017 quan es van gestionar 1.822.419. Cal tenir en compte que cadascun dels més de 837.000 expedients remesos pels Col•legis d'Advocats a les respectives Comissions d'Assistència Jurídica Gratuïta ha pogut generar diversos assumptes per la presentació d'incidents processals, la interposició de recursos, la generació de nous procediments.

Tenint en compte els diferents serveis d'Assistència Jurídica Gratuïta, gairebé el 63% dels assumptes, més d'1.189.000, són del Torn d'Ofici, mentre que més de 642.000 corresponen a l'Assistència Lletrada al Detingut (34%). El Servei de Violència de Gènere va atendre en 2018 a 58.490 assumptes que suposen més del 3% del total atès.

Andalusia torna a ser la comunitat autònoma amb més assumptes atesos. Durant 2018 va tramitar més de 430.700 sol•licituds de ciutadans amb gairebé el 23% del total gestionat a nivell nacional. A continuació es troba Catalunya amb prop de 357.000 assumptes que suposen el 19% del total.

A través dels Col•legis d'Advocats o mitjançant presentació d'escrit en els jutjats, els ciutadans van tramitar més d'un milió de sol•licituds d'Assistència Jurídica Gratuïta en 2018. Els 83 Col•legis d'Advocats –després de l'anàlisi pertinent d'aquestes sol•licituds- van remetre més de 837.000 expedients a les Comissions d'Assistència Jurídica Gratuïta (organismes depenents del Ministeri de Justícia o de les comunitats autònomes amb competències en matèria de Justícia), dels quals es van ratificar una mitjana del 82%. Andalusia, Ceuta, Aragó i Castella i Lleó van superar el 90% d'expedients confirmats.

 

SEGUEIX L'AUGMENT D'ADVOCADES ADSCRITES AL TORN D'OFICI : MÉS DE 22.000 LLETRADES

A 31 de desembre de 2018 els advocats adscrits al Torn d'Ofici van ser 46.130, la qual cosa suposa un lleu increment del 0,3% pel que fa a 2017 quan hi havia 46.011 lletrats registrats en el Servei d'Assistència Jurídica Gratuïta.  Per serveis, més de 38.500 advocades i advocats desenvolupen la seva activitat professional en Assistència Lletrada al Detingut i 21.132 estan adscrits al Servei de Violència de Gènere. 

Per segon any consecutiu s'ofereix la dada dels lletrats i lletrades adscrits al Servei d'Estrangeria on hi ha 11.575 advocats.
 


Destaca el camí cap a la igualtat ja que segueix l'augment del nombre d'advocades adscrites al Torn d'Ofici que aconsegueix ja el 48% amb 22.035 lletrades, la qual cosa succeeix en tots els serveis. Un total de 18.499 advocades atenen el Servei d'Assistència Lletrada al Detingut (també el 48% del total), mentre que en Violència de Gènere, el nombre d'advocades adscrites supera amb escreix al d'homes, amb 11.342 lletrades -54% del total- enfront dels 9.791 advocats registrats i en el d'Estrangeria, el nombre d'advocades està pràcticament equiparat al d'homes: dels 11.575 lletrats, 5.658 són dones (49%).

A 31 de desembre de 2018, els 83 Col•legis d'Advocats tenien censats 143.205 lletrats i lletrades exercents, la qual cosa suposa que més del 32% dels advocats i advocades estigui prestant el Servei d'Assistència Jurídica Gratuïta. Pràcticament, un de cada tres advocats està adscrit al Torn d'Ofici. D'altra banda, el nombre de queixes realitzades en els Col•legis d'Advocats pels ciutadans en 2018 va ser de 5.733 (un 9% menys que en 2017 quan es van rebre 6.294 queixes de ciutadans), de les quals 4.181 van ser arxivades i 247 van acabar convertint-se en expedients sancionadors a advocats del Torn d'Ofici.

 

EXPEDIENTE ELECTRÒNIC DE JUSTÍCIA GRATUÏTA: MÉS DE 680.000 SOL·LICITUTS

Al 2018 es van tramitar 680.227 sol•licituds de ciutadans per gestionar per via telemàtica el seu expedient de Justícia Gratuïta, la qual cosa suposa un increment superior al 0,6% pel que fa a 2017, quan els Col•legis d'Advocats van tramitar 676.027 sol•licituds amb aquesta eina tecnològica. Aquestes dades confirmen que, any rere any, l'ús que fan els ciutadans de l'Expedient Electrònic de Justícia Gratuïta continua el seu increment. De fet, des de 2010 –quan es van tramitar més de 200.000 expedients electrònics- s'ha superat amb escreix, en veure's multiplicat per més de tres, el nombre de sol•licituds tramitades amb aquesta eina desenvolupada per l'Advocacia Espanyola i posada a la disposició de les Comissions d'Assistència Jurídica Gratuïta, estatals i autonòmiques. La mateixa es caracteritza per proporcionar una agilitació notable de l'accés a un dret fonamental del ciutadà com és la Justícia Gratuïta, facilitar els seus tràmits, alhora que suposa un estalvi de costos per a l'Administració.

En 2018, Andalusia va ser la Comunitat Autònoma que més expedients electrònics va generar amb 123.597 sol•licituds, seguida de Madrid amb 108.441, València 107.095 i Catalunya en la qual es van tramitar 90.729 expedients a través de les corporacions col•legials.


RECOMANACIONS DEL COMITÈ D'EXPERTS
 

El Comitè d'Experts que participa en l'Observatori de Justícia Gratuïta, format majoritàriament per personalitats alienes al món de l'advocacia, elabora les seves Recomanacions amb les finalitats d'aconseguir un Servei d'Assistència Jurídica Gratuïta més eficient, que compti amb una major sostenibilitat econòmica, que s'orienti cap a una major qualitat i que garanteixi els drets de les persones més desfavorides. Els experts consideren, entre altres actuacions, que és necessari:
 
• Intervenció preceptiva lletrada en els casos d'asil i protecció internacional, més enllà de l'assistència en fronteres. L'entrevista del professional amb
el defensat ha de garantir la confidencialitat i es farà de forma individual
• Assessoria lletrada a víctimes de Violència de Gènere prèvia a la denúncia i a la seva intervenció en la compareixença de l'ordre de protecció, 
que en tots dos casos serà preceptiva
• Necessitat d'acompassar els requisits econòmics d'accés al benefici de Justícia Gratuïta amb l'actual import del Salari Mínim Interprofessional
• Crear un organisme de seguiment i observació del sistema propiciant l'homogeneïtzació dels criteris de les Comissions d'Assistència Jurídica Gratuïta 
 
 

CONSIDERACIONS METODOLÒGIQUES

El XIII Informe de l'Observatori de Justícia Gratuïta Advocacia Espanyola-Wolters Kluwer és el resultat de l'anàlisi de més de 7.500 dades aportades pels 83 Col·legis d'Advocats existents a Espanya.

La present edició s'ha elaborat tenint en compte el funcionament propi de cada comunitat autònoma, la incorporació de millores reflectida en la informació comparativa de l'evolució d'imports certificats entre anys, així com el canvi de barems aplicat en algunes de les mateixes.

Accés al document:

XIII Observatorio de la Justícia Gratuita

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Avís cookies

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recollir informació estadística. Si contínua navegant considerem que accepta la seva utilització. Més informació aquí..