Saltar als continguts principals.

Guia del procediment pre-arbitral

El procediment pre-arbitral s'inicia amb una instància introductòria, el model normalitzat es pot descarregar aquí amb el contingut mínim següent:

  • El conveni arbitral del qual resulti la competència del TAT.
  • La representació en què actua.
  • La determinació de la quantia del procediment.
  • Una succinta relació de la pretensió. També es podran acompanyar tots aquells documents que es cregui convenient, bé originals o fotocopiats.
  • El comprovant d'haver ingressat en el compte corrent del TAT la taxa d’apertura. La presentació d'aquesta instància comporta el pagament d’una taxa de registre de 200€ que cobreix les despeses d'obertura i registre de l'expedient (IVA inclòs)

Abans d'iniciar els tràmits, el TAT revisarà el contingut de l'escrit introductori a l'efecte d'esmenar possibles deficiències, omissions o errors amb requeriment a l'instant. El tràmit s'inicia donant trasllat de la seva instància a l'altra part per tal que en un altre escrit semblant, manifesti la seva conformitat o no a l'arbitratge o a algun dels seus particulars. Aquest escrit haurà de remetre a l'TAT en el termini que aquest assenyali i que no podrà ser superior als 30 dies.

Contestada la instància o transcorregut el termini concedit sense contestació, el TAT, a la vista dels escrits:

  • Ha de verificar els pressupostos i requisits de procedibilitat i competència. Si no es rep escrit d'algunes de les parts dins de termini es seguirà el procediment en la seva absència, llevat que sigui procedent l'arxiu de l'expedient.
  • Procedirà a la designació de l'àrbitre o àrbitres, d'entre els coincidents proposats per les parts. Si no hi ha coincidències inicials, el TAT designarà l'àrbitre lliurement.
  • Rebutjarà l'administració de l'arbitratge per falta de pressupostos i requisits legals o per falta de provisió de fons.

Sol·licitud d’instància de sotmetiment a l’arbitratge


<< Torna enrere

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Avís cookies

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recollir informació estadística. Si contínua navegant considerem que accepta la seva utilització. Més informació aquí..