Saltar als continguts principals.

Informació d'interès en matèria d'estrangeria sobre autoritzacions de residència (a estudiants i per raons humanitàries) i sobre cita prèvia

12/03/2019

El Consell de l'Advocacia informa sobre la resolució de diferents consultes en matèria d'estrangeria:

A.- Sobre la  modificació de la residència de recerca d’ocupació obtinguda per part dels estudiants d’acord al Real Decret -Llei 11/2018, de 31 d’ agost pel què es van transposar al setembre de 2018 diverses Directives  de la Unió Europea.

Aquesta norma  ha modificat articles de la Llei d’ Emprenedors 14/2013 així com del Reglament de la Llei d’ Estrangeria 4/2000. Davant nombroses consultes sobre el contingut de la norma i especialment pel que fa a les quatre instruccions de la Dirección General de Migraciones de 21 de desembre del 2018 i que han plantejat  més dubtes es va  sol·licitar informació sobre les mateixes.

De les reunions mantingudes per part del CICAC i de la informació rebuda aquesta mateixa setmana contrastada per la Direcció General de Migracions, l’estudiant que hagi obtingut una autorització de residència per recerca de feina d’acord a aquesta nova norma, si troba una feina durant aquest any podria:

-      Presentar una autorització de residencia i treball  com a personal altament qualificat a la Unitat de Grans Empreses de Madrid, acreditant els requisits  o

-      Presentar una modificació a una autorització de residència i treball essent necessari que gestioni i que sigui negativa la demanda davant dels serveis d’ocupació nacionals.

Aquesta modificació no és gestionada per la Generalitat, si no per l’Administració de l’Estat davant  les oficines d’ estrangers de cada província.

Aquesta situació de tenir en compte la situació nacional d' ocupació  fa que sigui pràcticament impossible que durant aquest primer any els estudiants puguin modificar a una autorització amb dret a treball i per tant sembla contraproduent amb el mateix esperit de la norma que pretenia facilitar l’accés al treball d’ acord a aquestes Directives.

Cal tenir en compte l’article 200 del RD 557/2011, especialment l’apartat 1, que permetrà modificar a l’any de residència sense tenir en compte la situació nacional d’ ocupació:

Artículo 200 De la situación de residencia a la situación de residencia y trabajo o de residencia con exceptuación de la autorización de trabajo

1. Los extranjeros que se encuentren en España durante al menos un año en situación de residencia podrán acceder a la situación de residencia y trabajo por cuenta ajena cuando el empleador, como sujeto legitimado, presente la solicitud de autorización y se cumplan los requisitos laborales exigidos en el artículo 64, excepto el previsto en el apartado 3.a).

Excepcionalmente podrá acceder a la situación de residencia y trabajo, sin necesidad de que haya transcurrido el plazo de un año, el extranjero que acredite una necesidad de trabajar por circunstancias sobrevenidas para garantizar su subsistencia.

2. La eficacia de la autorización de trabajo estará condicionada al posterior alta del trabajador en el régimen correspondiente de la Seguridad Social en el plazo de un mes desde la notificación su concesión. Cumplida la condición, la vigencia de la autorización se retrotraerá al día inmediatamente siguiente al de la caducidad de la autorización anterior.

3. Los extranjeros titulares de un certificado de registro como ciudadano comunitario o de una Tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión, cuando hayan cesado en tal condición, podrán obtener, si cumplen los requisitos establecidos al efecto, a excepción del visado, una autorización de residencia no lucrativa o de residencia y trabajo por cuenta ajena, del tiempo que corresponda, en función de la duración de la documentación de la que fuera titular.

4. Las previsiones establecidas en este artículo serán igualmente de aplicación para el acceso a una autorización de residencia y trabajo por cuenta propia, de residencia con exceptuación de la autorización de trabajo, de residencia y trabajo para investigación, o de residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados.

A dichos efectos, el titular de la autorización de residencia o la persona documentada en régimen comunitario deberá cumplir los requisitos laborales para la obtención del correspondiente tipo de autorización, de acuerdo con lo previsto en este Reglamento

B.- Cites prèvies a l’Oficina d’Estrangers de Barcelona:

Des d’octubre de 2018 es va posar en marxa un nou sistema que no ha significat cap solució a la mancança tan greu de dotació de personal d'aquesta oficina i que impedeix l’accés a l’Administració en condicions lògiques. Tot i les nombroses queixes no s’ha trobat per ara cap solució, ni s'han escoltat les peticions fetes per part d'aquest Consell.

La situació més polèmica i recent  ha estat que, tot i que els professionals i els administrats estan fent la feina d’escaneig de l’expedient previ a que es doni una cita, més del 50% de les peticions, després de més de dos mesos eren rebutjades al·legant defectes que considerava l’ oficina que existia en la documentació aportada per a la  sol.licitud de petició de la cita.

Les queixes recents d’ Institucions, Col·legis i Entitats sembla han tingut el seu efecte i  en conseqüència les cites actualment s’ estan assignant molt ràpidament  i per finals d’ abril i principis de maig. Igualment segueixen sense satisfer les necessitats dels administrats i dels professionals i per tant no s’ ha solucionat el tema, ben al contrari. La suposada coexistència dels dos sistemes, aquest i el de la cita prèvia electrònica no és real, ja que no es troben cites pel sistema antic.

És evident que estem en un moment molt complexe i on es posa de manifest que no s’escolta una necessitat tan obvia que parla d’ una disfunció molt  greu de l’ administració. Per part del CICAC es seguirà reclamant que no es vulnerin més drets de  l’ exercici també de la nostra professió.

C.- Nota informativa sobre concessió d’ autorització temporal de residència per raons humanitàries a ciutadans de nacionalitat veneçolana als que se li hagi denegat l’ asil.

Adjunt us facilitem la nota informativa de l'Oficina d'Estrangers de Barcelona. 

Durant aquestes setmanes es donarà a onèixer com es concreta finalment aquest tipus de permís , la seva modificació o pròrroga i quina documentació es demanarà.

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona © Copyright 2015. Reservats tots els drets.
  • Tecnologies
  • Disseny Pàgines Web Tarragona

Avís cookies

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recollir informació estadística. Si contínua navegant considerem que accepta la seva utilització. Més informació aquí..